ВАС се произнесе в полза на държавата и по последното дело за Дамбата

ВАС се произнесе в полза на държавата и по последното дело за Дамбата
ВАС се произнесе по последното дело за Дамба „Албена – Балчик”: неправомерно продаден имот публична държавна собственост на „Зари СС” ЕООД от бившия областен управител на Добрич

Излезе последното решение на Върховния административен съд относно обявените по протест на Окръжна прокуратура-Добрич за нищожни заповеди на Областния управител на Област Добрич, за продажба на имоти - частна държавна собственост. Установено е, че преди да бъдат актувани като частна собственост на Държавата, те са били част от имот с трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти" и с начин на трайно ползване „крайбрежна плажна ивица".


ВАС остави в сила решението на Добричкия административен съд от 20-ти юли 2011г., което гласи: “Обявява по протест на Окръжна прокуратура Добрич нищожността на Заповед №РД–11–04–58/25.05.2009г., с която Областният управител на Област с административен център Добрич нарежда: Определя „Зари - СС” ООД за купувач на недвижим имот частна държавна собственост, а именно земя с площ от 5 930 кв.м., представляваща ПИ №300–5–5/04.02.2004 г. на Изпълнителния директор на АГКК.”


ВАС приема, че заповедта е издадена при съществени нарушения на материалния и процесуалния закон. Закононарушенията засягат императивни разпоредби на Конституцията на Република България, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Закона за водите и Закона за държавната собственост.


От доказателствата по делото безспорно е установено, че имотът изцяло е образуван от имот, в който е включено брегоукрепително съоражение Дамба Албена-Балчик. Съоръжението е изключителна държавна собственост, тъй като по местоположение и характер е отвоювана територия от Черно море, крайбрежна плажна ивица. Решението на Върховния административен съд  е окончателно.


От областната администрация припомнят, че това е последното от осемте дела за Дамба „Албена – Балчик”,  по които ВАС се произнася в полза на държавата.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+