Стартира процедурата за обновяване на ВиК-мрежата в Шабла

Стартира процедурата за обновяване на ВиК-мрежата в Шабла
На 12 март 2012 година, със свое решение, общинският съвет даде съгласие, общината да кандидатства с проект „Канализационни и водопроводни мрежи и ПСОВ град Шабла” по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж."

На 9 юли 2012 година, в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) бе внесена пълната документация, необходима за издаване на становище и кандидатстване по процедурата. Срокът за издаването на становището от управляващия орган, е края на месец септември, тази година. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+