Работещите в туризма се осигуряват здравно сами след сезона

Работещите в туризма се осигуряват здравно сами след сезона
Наближава краят на летния туристически сезон и предстои трудовите договори на сезонно наетите работници по Северното Черноморие да бъдат прекратени. От НАП напомнят на тези от тях, които не започнат друга работа след приключване на сезона или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, че трябва да плащат здравните си осигуровки сами.

За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец № 7 в офисите на НАП по местоживеене и да внесат дължимите вноски. 

 

Декларация образец № 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване.

 

Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП – www.nap.bg  или да се получи от гишетата в офисите на териториалната дирекция.

 

Дължимите вноски за 2012 година са в размер на 16.80 лева. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

 

Ако вноските се дължат за месец септември, то те трябва да бъдат внесени до 10 октомври.   

 

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца.

 

Ако лице с прекъснати здравни права е платило дължимите здравноосигурителни вноски в деня, в който трябва да ползва здравни услуги и това все още не е отразено в системата на НАП, а трябва да постъпи спешно в болнично заведение, тогава то може да поиска от офисите на НАП по постоянен адрес да му се издаде удостоверение, че е с непрекъснати здравноосигурителни права, което да послужи пред здравните органи. За да  бъде издаден такъв документ, лицето трябва да представи вносните бележки, с които да докаже направените от него вноски за здравно осигуряване. Това удостоверение дава възможност да се ползва безплатна медицинска помощ за съответния период. Удостоверението е със срок 3 месеца, считано от месеца на възстановяване на правата.

 

Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на интернет страницата на НАП чрез електронната услуга  „Здравноосигурителен калкулатор”, а така също и на информационния телефон на НАП 0700 18 700.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+