На 17-то място сме по заплати в края на септември

На 17-то място сме по заплати в края на септември
Средна работна заплата по месеци на 2012 година в областта
По данни на Териториалното статистическо бюро, сме изпаднали с 2 позиции спрямо март т.г. и с още една - спрямо края на 2011 г., когато сме били на 14-то място по заплати в страната

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата в област Добрич е 573 лв. или със 181 лв. по-ниска от средната работна заплата за страната - 754 лева. В сравнение с останалите 28 региона, по размер на средната месечна заплата, Добрич е на 17-то място, като най-висока е била средната заплата в областите: София столица (1 019 лв.), Стара Загора (809 лв.) и Враца (794 лв.).

През юли - септември на 2012 г., средната месечна работна заплата в областта се увеличава с 4 % спрямо третото тримесечие на 2011 г. и с 3.2 % спрямо предходните три месеца.

Най-високо средно месечно възнаграждение през този период в област Добрич са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 785 лв., „Добивна промишленост“ - 974 лв. и „Държавно управление“ - 780 лв., а най-ниско в дейност “Професионални дейности и научни изследвания” - 435 лева. В основните за региона сектори „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“ средната месечна работна заплата е съответно 803 и 548 лева.
 
Наети лица по трудово или служебно правоотношение през 2012 година
Наети лица по трудово или служебно правоотношение през 2012 година
 

В края на септември 2012 г., наетите лица в област Добрич са 39 хиляди или с 2.6 %  по-малко в сравнение със същия период на предходната година. В  сравнение с края на юни 2012 г. наетите в областта намаляват с 3.5 %, като намалението е най-голямо в туристическия сектор. Най-голямо увеличение на заетите лица е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ (0.3 хил.).

В структурата на наетите лица по икономически дейности, най-голям е относителният дял на тези в „Преработваща промишленост” и „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети”- съответно 19.1% и 17.0%.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+