Въвеждат дистанционно обучение в Международния колеж

Въвеждат дистанционно обучение в Международния колеж
Висше училище „Международен колеж” започва изграждането на център за електронно и дистанционно обучение по проект с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проектът на Висше училище „Международен колеж” (ВУМК) за създаване на център за електронно обучение беше сред предложенията, одобрени за финансиране по схемата „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по приоритетна ос "Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

През 2013 ръководството на колежа ще създаде център за електронно обучение с контактни точки в градовете Добрич, Варна и София, който да подкрепя академичния и преподавателския състав в изграждането на умения и квалификация, съобразени с нуждите на пазар на труда, и да осигурява нови възможности за успешна трудова реализация на абсолвентите.

Общата цел на проекта „Създаване на център за електронно обучение към ВУМК" е да използва информационните и комуникационни технологии в преподаването и обучението, за да изгради гъвкави учебни пътеки и възможности за учене през целия живот, съобразени с нуждите на обучаемите и квалификационните изисквания на бизнеса у нас и в чужбина. Основно предимство на електронната среда за обучение ще бъде наличието на версия на английски език, което позволява ползването й от чуждестранните студенти и привличането на повече утвърдени преподаватели от чужбина.
 
Проектът „Създаване на център за електронно обучение към Висше училище "Международен колеж" е продължителност 24 месеца и ще приключи в края на 2014 година.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+