Дискриминация на работното място

Дискриминация на работното място
Полезна информация за Вашите права и задължения като работник и служител, или работодател

В рамките на Проект „Онлайн център за независима помощ на жертви на дискриминация”, изпълняван от Сдружение „Кубера”, и благодарение на помощта на фондация „Работилница за граждански инициативи”, по фонд „Толерантност” с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа, бе разработена специализирана  информационна секция  „Дискриминация на работното място”. Там са публикувани кратки насоки за бизнеса и за търсещите работа с цел поясняване на техните права, задължения и отговорности, произтичащи от законите, приети на европейско и национално ниво за предотвратяване на дискриминацията и осигуряване на равенство във възможностите – Закон за защита от дискриминация, редица европейски директиви и международни конвенции.

Информацията е систематизирана  в две подсекции: Насоки за работодатели и Насоки за работници и търсещи работа.

Насоките за работодатели 
целят да информират   предприятията  за отговорността им за недопускане на дискриминация на работното място в различните  етапи  от  взаимоотношенията им  с кандидатите за работа или  вече наетите от тях служители от етапа на обявата за свободно работно място  до приключването на трудовите правоотношения.  Тези съвети са ценни за работодателите не само за  предпазване от предвидените в Закона за защита от дискриминация санкции и обезщетения, а  най- вече  за подобряване  и  възползване на техния бизнес  от  преимуществата на многообразието на работното място.   

Насоките за работници и търсещи работа
са предназначени да пояснят правото на всяко лице да бъде третирано равностойно на трудовия пазар  в различните аспекти от кандидатстването за свободно работно място до евентуалното уволняване. Забраната за извършване на дискриминация  означава право  на равенство в третирането  и възможностите, което право, за да бъде адекватно отстоявано трябва, на първо място де е добре  известно  и осъзнато от  индивида.  Нерядко  хората дори не осъзнават, че са подложени на дискриминация, заради това, че  лошото отношение се е превърнало в норма и не прави впечатление.   

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+