19.6% от населението в областта е било под прага на бедността през 2010 година

19.6% от населението в областта е било под прага на бедността през 2010 година
По окончателни данни от изследването, проведено през 2011 г., линията на бедност за 2010 г. в област Добрич е 236.17 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 38.9 хил. лица, или 19.6% от населението в областта.

В страната линията на бедност за 2010 г. е 283.75 лв. средномесечно на лице от домакинство. През 2010 г. най-висок размер на линията на бедност има област София (столица) - 451 лв., с равнище на бедност 18.8%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Търговище - 183 лв., където равнището на бедност е 17.3%. Относителният дял на бедност, както при мъжете така и при жените в област Добрич е 19.6%, т. е. няма разлика в равнището на бедност между мъжете и жените.

 

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност в област Добрич намалява с 5.3%, а относителният дял на бедното население намалява с 1.8 процентни пункта.

 

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2010 г. показват, че ако в доходите на домакинствата от нашата област се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 19.6 до 26.1%, или с 6.5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за област Добрич нараства до 42.4%, или с 22.8 процентни пункта, а за страната равнището на бедност достига до 41.5%, отбелязвайки увеличение от 19.2 процентни пункта.

 

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните, за преобладаващата част от населението е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица и пенсионерите. С материални лишения през 2010г. в област Добрич са 34.4% от населението на областта, а в риск от бедност и социално изключване са били 38.2%.

 

Поляризацията на населението по доход, измерена чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве в обществото показва, че в област Добрич най-бедните 20% имат 8.6 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%. Спрямо 2009г. поляризацията в областта се задълбочава, тогава това съотношение на доходите е било 6.2 пъти. В подобно положение са и областите Пазарджик, Сливен и Велико Търново.

 

Най-нисък процент на поляризация има в област Перник (3.9%), където и коефициентът на диференциация е най-нисък - 24.8%. Най-висок коефициент на диференциация - над 37%, се наблюдава в област Добрич 38.2%, следвана от областите Плевен, Велико Търново и Пазарджик.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+