Санкции за 80 000 лева наложиха трудовите инспектори от началото на годината досега

Санкции за 80 000 лева наложиха трудовите инспектори от началото на годината досега
През първо тримесечие на 2013 г. Дирекция „Инспекция по труда” - Добрич е извършила 320 проверки, предимно в предприятия от икономическите дейности: търговия на дребно, селско стопанство, строителство на сгради, ресторантьорство, производство на облекло и охрана

По постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени 84 проверки, а за разследване на станали трудови злополуки - 5.

Направени са и 20 проверки с участието на други контролни органи, като преобладаващият брой съвместни проверки са с представители на Дирекции „Бюро по труда” относно целесъобразното изразходване от работодателите на предоставените им средства за наети от тях безработни лица по програми и мерки за насърчаване на заетостта.

При проверките са установени общо 1050 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 440, а по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда - 610 броя.

Резултатите от извършените през периода проверки показват, че повечето от работодателите изпълняват основните изисквания на законодателството по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, констатират инспекторите.

С най-голям относителен дял сред нарушенията по спазване трудовите права на работниците и служителите са отново тези, свързани със заплащането на труда. При проверките са установени неизплатени в срок трудови възнаграждения в размер на 139 000 лева, а в резултат на наложени принудителни мерки от инспекция по труда през периода са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 45 000 лева. Голям е и броят на формалните нарушения, допускани от длъжностните лица при съставянето на документи по индивидуалните трудови правоотношения с наетите лица. При проверките през тримесечието са установени 11 наети лица без предварително сключен писмен трудов договор.

За отстраняване на констатираните нарушения са дадени задължителни предписания. А за нарушенията, от които са произтекли вредни последици за работниците и служителите, са съставени 64 акта за нарушение. Въз основа на актовете, са издадени същия брой наказателни постановления, с които са наложени санкции на обща стойност около 80 000 лева.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+