83 СРС-та разреши Окръжен съд – Добрич през 2012 г.

83 СРС-та разреши Окръжен съд – Добрич през 2012 г.
85% от разгледаните миналата година от Окръжен съд – Добрич 2 181 дела са приключили в тримесечен срок. Това отчита на годишното си събрание днес институцията.

При първоинстанционните наказателни дела, в тримесечен срок са завършени 95,43%, а при въззивните – 81,6% от общо свършените. Гражданското отделение е приключило в тримесечен срок 75% от първоинстанционните и 86,6% от свършените въззивни дела. За Търговското отделение равносметката е 80% свършени в тримесечен срок първоинстанционни и 89% - въззивни дела.

Наказателното отделение на Окръжен съд – Добрич наблюдава тенденция на сравнително намаляване на постъпилите първоинстнационни дела спрямо предходните три отчетни години. През 2012 г. в съда са постъпили 323 първоинстнационни дела, като 59 от тях са с обвинителни актове. Най-голям дял от последните заемат делата за общоопасни престъпления – транспортни – 11 дела, за държане и разпространение на наркотици – 6, 1 за палеж. На второ място са делата за престъпления против стопанството – 16 броя. На трето - против собствеността – 11. На четвърто и пето място с по 5 броя са делата за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система и против личността. Следват делата за престъпления против държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 4 броя. През 2012 г. Окръжен съд – Добрич е разгледал 2 дела за убийство. По Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест са образувани 13 дела, като 7 от тях са за вземане на мярка за неотклонение, а 6 дела са по искания за екстрадиция. Институтът на съкратеното съдебно следствие е приложен по 17 от разгледаните през 2012 г. наказателни дела.

Предадени на съд са били 75 лица, а за 3 е било поискано освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание.

През 2012 г. Окръжен съд – Добрич е издал 83 разрешения за използване на Специални разузнавателни средства. По тях са били внесени в съда 16 веществени доказателствени средства. През 2012 г. СРС е използвано по 1 наказателно дело в Окръжен съд – Добрич.

Съдът е приключил през 2012 г. 228 въззивни наказателни дела. С потвърдени присъди и решения, определения и разпореждания са завършили общо 145 от тях. Отменени са 57 акта на районните съдилища, изменени са 16, а по 10 дела производството е било прекратено.

Окръжен съд – Добрич е осъдил през миналата година 65 лица, или 86,67% от предадените му на съд. Постановена е 1 оправдателна присъда. С лишаване от свобода до 3 години са наказани 52 лица, като 41 от тях са с условно наказание. Лишаване от свобода над 3 до 10 години са получили 8 подсъдими, а на затвор над 10 до 30 години са осъдени 2 лица. Най-тежкото наложено от Окръжен съд – Добрич през 2012 г. наказание е 24 години лишаване от свобода при строг затворнически режим.

Наказания пробация и глоба през миналата година са получили 3 лица, както и през 2011 г.

Гражданското отделение на Окръжен съд – Добрич е разгледало миналата година 181 първоинстанционни  и 866 въззивни дела. Най-много са постъпилите през 2012 г. граждански дела по семейния кодекс – 43. По Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност са постъпили 10 дела. По Закона за отговорността на държавата и общините за вреди – 3.

В Търговското отделение на Окръжен съд – Добрич са образувани през миналата година 291 търговски дела. От тях делата по несъстоятелност и възражения в производството по несъстоятелност заемат дял от 19% - 55 броя. Образуваните търговски дела от и срещу търговци са 115 броя.
 
Приоритет за Окръжен съд – Добрич през последните години е повишаването на квалификацията на съдиите и съдебните служители. За целта съдът организира по две обучения за тях през миналата година. Отделни съдии и съдебни служители участваха в още 10 семинара, работни срещи и конференции.
 
В Районните съдилища при Окръжен съд – Добрич са постъпили през 2012 г. общо 10 464 дела. Сред тях 3 416 броя са наказателни дела. Най-много наказателни дела – 550 броя, са били образувани в Районен съд – Добрич, а най-малко – 50, в Районен съд – Тервел. Районните съдии в областта са осъдили през 2012 г. 25 непълнолетни лица.

В Съдебен район Добрич, са образувани през миналата година общо 963 изпълнителни дела със сума за събиране 2 728 429 лв. Най-голям дял от тези дела са постъпили в Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Добрич - 64%. Към 31.12.2012 г. броят на неприключилите изпълнителни производства за целия съдебен район е общо 9 835 броя, а сумата за събиране – 42 850 527 лв. С най-много висящи изпълнителни дела е СИС при Районен съд – Добрич - 6 172 броя за 33 211 630 лв.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+