Висок кредитен рейтинг бе присъден на Община Добрич

Висок кредитен рейтинг бе присъден на Община Добрич
На Община град Добрич бе присъден дългосрочен кредитен рейтинг bgAа2 – стабилна перспектива от „Агенция за кредитни рейтинги и анализи" АД. Оценката в краткосрочен план е най –високата по скалата на Агенцията – bgP – 1. Рейтингът на Община Добрич bgAa3 е от инвестиционен клас и отразява високо качество и много нисък кредитен риск.

Сред положителните фактори, които влияят върху рейтинга са разумното управление, ниските дългосрочни задължения, които не се очаква да влошат финансовото състояние на общината. През разглеждания период Община Добрич отчита незначителни по размер просрочени задължения и е предприела мерки за тяхното събиране. Управленският екип осъзнава необходимостта да се финансират  проекти по Програмите, както и средства от фирми и извънбюджетните сметки и фондове на общината. Общината има реализирани проекти по различни донорски програми. Анализаторите посочват още, че Община Добрич има реализиран излишък в края на разглежданите години, дължащ се на по-добро балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

 

За бизнес – климата, Агенцията анализира дейността на общината към развитие на икономиката на местно равнище и подобряване на жизнения стандарт на населението. Икономическото развитие на Добрич е доста интензивно.

 

Анализаторите отчитат, че за периода 2005-2010г. бюджетът на Община град Добрич отчита стабилна тенденция на нарастване от 32.7 милиона лева до 40 милиона лева в края на 2009 г., но икономическата и финансовата криза води до общо влошаване на финансовото състояние на публичните субекти в страната, което е отразено и в номиналното намаляване на бюджета на общината.

 

Към края на ноември 2010 г. общите приходи на Община Добрич възлизат на 39.3 милиона лева, като се очаква в края на годината да достигнат нивата от предходната година, въпреки че заложените в плана за бюджета приходи възлизат на 47.7 милиона лева. Въпреки финансовата криза, Община Добрич се стреми да управлява разумно всички налични ресурси и да използва алтернативни източници за финансиране на заложената програма за управление.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+