Заем от 1 205 000 лева ще ползва Община Добрич за съфинансиране на 5 проекта

Заем от 1 205 000 лева ще ползва Община Добрич за съфинансиране на 5 проекта
Кредитът ще бъде отпуснат от Фонд ФЛАГ за текущите проекти на стойност над 60 милиона лева

Решението за ползване на заема беше взето днес на сесията на Общински съвет. Една от най-дискутираните точки в него беше заемът за съфинансирането на проекта за депо за битови отпадъци в Стожер. Необходимите за това средства са в размер на 901 000 лева. Владимир Калчев от БСП припомни, че на 26-ти юни 2012 г. ОбС взе решение съфинансирането да се извърши от такса смет – кое тогава налага теглене на кредит? Според юристи това е незаконно. Кметът Детелина Николова първоначално  заяви, че няма такова решение и изиска точния текст от въпросната дата, защото по закон таксата смет не можела да се използва за съфинансиране на общински проекти. Що се отнася до увеличението на налога, Николова за пореден път подчерта, че е заради изискването всяка българска община да депозира финансов ресурс по сметките на РИОСВ, изчислено на тон отпадък за бъдещи дейности по закриване на старите сметища.


Всъщност въпросната част от решение № 9-2 от  26.06.2012 г. гласи: „ Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 61 от ЗМСМА, във връзка с кандидатстването за финансиране на проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич» за финансиране по приоритетна ос 2 «Подобряване и развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците» на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г.»:
1.    Дава съгласие - необходимите средства за обезпечаване на собствения принос на Община град Добрич  в размер на 1 100 575 лева (46,34 % от собствения принос на всички партньори по проекта, възлизащ на 2 375 000 лева), да бъдат осигурени чрез такса битови отпадъци през 2013 г. и 2014 г.”


В почивката на пленарното заседание, Детелина Николова поясни пред журналисти, че всъщност ресурсът от местни приходи може да се използва за съфинансиране на общински проекти, но в края на годината трябва да се възстанови, в случая по сметката на такса смет.


В крайна сметка докладната беше приета с 31 гласа „за” и 4 „въздържал се”.


Ето и останалите проекти, които ще бъдат съфинансирани от заема: Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация – с 41 хил. лв., Предотвратяване на последиците от наводнения – с 28,5 хил. лв. Интегриран план за градско развитие – с 21 хил. лв., Проект SMART- с 213,5 хил. лв.


Главницата по поетия дълг ще се погасява от собствени бюджетни средства през периода от 25.11.2014 г. до 25.10.2019 г., на 59 равни погасителни вноски по 20 000 лв. и една вноска от 25 082,04 лв.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+