Молбите за помощ за първокласници се приемат до края на септември

Молбите за помощ за първокласници се приемат до края на септември
Досега в социалните служби са постъпили над 360 декларации, повечето от които са одобрени

С  допълнение на Закона за семейни помощи за деца през 2004 година се въведе нов вид помощ за деца – еднократна целева помощ за ученици.


На семействата чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище се отпуска еднократна целева помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Помощта се отпуска при условие, че доходът на член от семейството през предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лв. Тази целева помощ се изплаща и на семейства на роднини, близки и приемни семейства, при които е настанено детето, съгласно реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството.


Размерът на помощта се определя ежегодно с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. През последните години помощта беше 150 лева, от 2013 година ще е в размер на 250 лева.


Молби-декларации за отпускане на помощта се подават след записване на детето в първи клас, но не по-късно от края на месец септември на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.


Целевата помощ се предоставя през месеца, следващ месеца, през които е подадена молба-декларацията.
През 2012 година общият брой на одобрените молби в област Добрич е 1286, а размерът на отпуснатата помощ бе 195 600 лева. Към настоящия момент в областта са приети молбите на 364 семейства. Очаква се значително увеличаване на броя на тези молби през следващия месец.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+