2045 дела са решени от Окръжен съд – Добрич през 2010 година

2045 дела са решени от Окръжен съд – Добрич през 2010 година
Съдиите от Окръжен съд – Добрич, са свършили през 2010 г. 2045 дела, като 83% от тях са приключени в тримесечен срок от първото насрочено заседание. Постигнатият резултат показва трайна тенденция на повишение на броя на приключилите в тримесечен срок съдебни производства в периода 2007 – 2010 г.

Резултатите от дейността на Окръжен съд – Добрич, ще бъдат обсъдени на общо събрание на съдиите от окръжния и петте районни съдилища в областта на 25.03.2011 г. Очаква се на него да присъства председателят на Апелативен съд – Варна, съдия Виолета Бояджиева.

Подготвеният анализ сочи, че през миналата година в Окръжен съд – Добрич, са постъпили 2001 дела, което е със 162 дела по-малко спрямо предходната година. Намалението е последица на действието на Закона за търговския регистър, с който регистрацията на фирми бе прехвърлена на Агенцията по вписвания.

Ръст бележат постъпилите наказателни дела от общ характер спрямо предходните години – 75 дела, при 69 броя за 2009 г., 64 за 2008 г. и 57 за 2007 г. Преобладават делата за общоопасни престъпления – 29, като 6 дела са за разпространение на наркотици, 13 са делата за транспортни престъпления с причинена смърт или телесна повреда, за палежи има 4 дела. На второ място по брой са делата за престъпления против собствеността – 16. С най-голям дял сред тях са тези за грабеж – 15 броя, при 6 дела за 2009 г. На трето място се открояват наказателните дела за престъпления против стопанството – 8 броя, а увеличението им спрямо тези от предходната година /3 броя/, е повече от двойно.

В Окръжен съд – Добрич, са разгледани 7 дела за престъпления против личността. Три от тях са за довършени умишлени убийства. Едно дело е за непредумишлено убийство, а друго за убийство, в резултат на умишлено причинена средна телесна повреда, две са за отвличане на лица.

Значително са се увеличили делата против обществения ред, като през 2010 г. са постъпили 6 такива срещу ръководители и участници в организирана престъпна група. докато за предходните години има само едно през 2008 г.

Траен ръст отбелязват и делата за налагане на мярка за неотклонение и постановяване на екстрадиция по Закона за Европейската заповед за арест и екстрадиция – 20 дела, при 16 за 2009 г, 12 за 2008 г. и 18 за 2007 г.

През 2010 г. са разгледани 391 първоинстанционни /75 наказателни от общ характер, 310 частни наказателни дела и 6 наказателни административен характер дела/ и 257 въззивни наказателни дела. В тримесечен срок са приключили 93,42% от първите и 82% от вторите.

През въпросния период са приключени общо 81 броя наказателни дела от общ характер срещу 85 дадени на съд лица. Със споразумения са приключили 39 от тези дела, като 25 споразумения са одобрени от съда, а 14 споразумения са върнати на прокуратурата. С присъди са решени 42 дела, като по 21 дела присъдите са постановени по реда на съкратеното съдебно следствие.

Осъдени са 82 лица, като на 4 е наложено наказание над 10 години лишаване от свобода. На 18 лица е определено наказание лишаване от свобода от 3 до 10 години, включително на едно непълнолетно лице. 54 подсъдими са осъдени на лишаване от свобода до три години, от които 21 лица с ефективна присъда, а 33 с условно наказание. Шест лица са наказани с пробация и глоба. Влезлите в сила присъди и споразумения през миналата година са 80 броя.

Три дела срещу 3 лица са завършили с оправдателни присъди. Основната причина за постановяването им е, че от събраните в хода на съдебното следствие доказателства, не се доказва по категоричен и несъмнен начин осъществяването на престъплението, за което е повдигнато обвинение на подсъдимия.

За последните четири години важи тенденция за увеличение на новопостъпилите граждански дела първа инстанция, като за 2010 г. те са образувани 207 дела. Приключени са 198 първоинстанционни граждански дела, а в тримесечен срок е приключена изключително голяма част от тях - 79%.

Структурата им показва увеличение на облигационните искове – 47 при 12 броя за 2009 г., сред които 11 за непозволено увреждане. Нараства и броят на делата по Семейния кодекс – 65, при 58 за 2009 г. От тях 48 дела са за осиновявания, а 15 броя за произход. 28% от новообразуваните граждански дела са за поставяне под запрещение, а 10% са за обезпечение на бъдещ иск. Миналата година са образувани 4 дела по Закона за отнемане в полза на държавата имущество придобито от престъпна дейност, като с две от тях са наложени обезпечителни мерки по бъдещи искания за отнемане на имущество, а другите две са по мотивираните искания.

През миналата година в Окръжен съд – Добрич, са постъпили 847 въззивни граждански дела, а са решени 892 броя въззивни дела. В тримесечен срок са приключили 81,3% от тях. На бързината на разглеждането им най-сериозно се отразяват проблемите с вещите лица и с призоваването на страните и процедури. Първото важи особено за специфични области, където специалистите са малко, а отказът им да изготвят заключение или необоснованото му забавяне, създават проблеми. При призоваването на страните се наблюдават затруднения в населени места, където няма съдебно учреждение, а длъжностните лица по призоваването трудно се ориентират в задълженията си и във вменената им отговорност. По-сериозни трудности се срещат също при връчване на съдебни книжа във вилни зони, селищни образувания и подобни, в които единственият способ за това е по пощата или чрез куриер.

В Търговското отделение на Окръжен съд – Добрич, са влезли 212 първоинстанционни дела и 49 жалби против решения на районни съдилища, а са свършени 215 първоинстанционни и 48 въззивни. Резултатите говорят за положените старания и проявена дисциплина на съдиите, работещи по тези казуси.

Търговските съдии са разгледали също 37 новопостъпили фирмени дела, и 173 дела за промяна на обстоятелства по сдружения, фондации и читалища.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+