Две гимназии в Добрич стават общински

Две гимназии в Добрич стават общински
Ветеринарната и аграрната гимназия преминават от МЗХ към Община град Добрич.

Общинският съвет на Добрич даде съгласие Професионалната гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Георги Павлов" и Професионалната гимназия по аграрно стопанство да променят статута си от държавно в общинско училище, считано от първи август тази година. Имотите им безвъзмездно се придобиват от Община град Добрич, като се предоставят за ползване на училищата, реши още местният парламент.


Причината за решението е, че съгласно изискванията на преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, считано от 01.08.2016 г., заварените до влизането на закона в сила професионални гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните, каквито са тези 2 училища в Добрич, стават общински.


В Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. Д-р Георги Павлов" се обучават 124 ученици дневна форма на обучение и 6 ученици по самостоятелна форма на обучение по специалността "Ветеринарен техник". За учебната 2016/2017 г. се предвижда разкриване на допълнителни специалности - "Контрол по качеството на храни и напитки" и "Еколог".


Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич има 173 ученици дневна форма на обучение и 17 ученици по самостоятелна форма на обучение, по професия "Техник на селскостопанската техника, специалност "Механизация на селското стопанство"; професия "Фермер", специалност "Земеделец"; професия "Агроеколог", специалност "Агроекология“; професия "Икономист", специалност "Земеделско стопанство".


Двете училища подготвят специалисти, необходими за нуждите на региона и областта. Затова ПГВМ и ПГАС са необходими за устойчивото развитие на Добрич и областта и преминават на финансиране от МЗХ към общината.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+