Още 3 дни кандидатстват младите фермери по подмярка 6.1

Още 3 дни кандидатстват младите фермери по подмярка 6.1
Само 3 дни остават на младите фермерите, за да кандидатстват по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020.

Срокът изтича на 14 юни, като максималното подпомагане за един земеделски стопанин е  € 25 хил. Право на подпомагане имат младите земеделски стопани на възраст между 18 и 40 години, като общият бюджет на подмярката е € 22 млн.


В условията за кандидатстване за първи път периодът от първа регистрация като земеделски стопанин, както и от началото на отглеждане на животни или стопанисването на земя, е удължен от 18 на 24 месеца.


Друга важна промяна е, че бизнес планът задължително трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.


Към условията за кандидатстване е публикуван списък с растителни култури и животни, чието отглеждане дава приоритет на проекта. Освен физически лица, по подмярката могат да подават проектни предложения и еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон.


Младите стопани трябва да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя, а ако работят в сферата на животновъдството – да са собственици и/или наематели на животновъдни сгради и помещения.


Условие за допустимост е икономическият размер на стопанството в стандартен производствен обем да е между 8000 евро и 16 000 евро включително.


Важен критерий за допустимост за кандидатите е да не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и/или подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и/или подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. Фермерите ще получат подпомагане на два етапа, като първото плащане е в размер на левовата равностойност на 12 500 евро и се прави до два месеца след сключване на административния договор. Вторият транш е до 12 500 евро и се изплаща, след като проверка на Разплащателна агенция установи точното изпълнение на бизнес плана. Подаването на проекти е електронно чрез ИСУН 2020 на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+