153 проекта подадени през ИСУН за улична инфраструктура по подмярка 7.2

153 проекта подадени през ИСУН за улична инфраструктура по подмярка 7.2
153 общински проекта на обща стойност 174, 157 млн. лева.са подадени през ИСУН за улична инфраструктура по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г.

Приключи приемът, като определеният бюджет по подмярката е в размер на 97, 790 млн. лева.  Според условията за кандидатстване, когато размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ на всички подадени проектни предложения за процедурата надхвърля разполагаемия бюджет, се извършва тяхната предварителна оценка (ранкиране).


В едномесечен срок след приключване периода на прием, оценителна комисия ще класира проектните предложения по критериите, посочени в Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“. Списъкът с предварителния ранкинг предстои да бъде публикуван на интернет страницата на ДФЗ-РА. В 14 дневен срок след обявяването му и в случай на несъгласие, кандидатите могат да подадат възражение до ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.


В случай на получени възражения относно класирането и получените оценки по проектите, комисия ще разгледа възраженията и ще се произнесе в срок до 60 дни от подаването на всяко възражение.


Окончателното класиране ще се публикува на интернет страницата на ДФЗ-РА в едномесечен срок от приключване с разглеждането на последното възражение по извършеното предварително класиране на проектите.

Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+