451 нарушения констатираха за месец трудови инспектори в Добричко

451 нарушения констатираха за месец трудови инспектори в Добричко
През м. юли 2018 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич извърши 117 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, ресторанти, селско стопанство и строителство на сгради.

По 11 постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени  проверки.


При проверките са установени общо 451 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 114 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 333 броя и по закона за насърчаване на заетостта 4 броя.


За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 28 акта за установяване на административни нарушения.


По отношение на обхвата на различните икономически дейности е налице запазване на тенденцията за обхващане на възможно най-широк кръг от предприятия от различни икономически дейности.


 Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава  приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич, тъй като тя е рискова по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа.


Отчита се тенденцията за изцяло ползване на еднодневните трудови договори онлайн от земеделските производители, което облекчава ползвателите на същите. Земеделските стопани могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа. Това е възможно благодарение на усилията на ИА ГИТ да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори по чл. 114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.


Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич стриктно контролира и законосъобразното наемане на работа и условията на труд на непълнолетните лица.


Процедурата за наемането на лица, ненавършили 18 г. е описана подробно на официалният сайт на ИА ГИТ (ТУК)


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+