За 1276 ученици ще бие училищният звънец в община Тервел на 17 септември

За 1276 ученици ще бие училищният звънец в община Тервел на 17 септември
В навечерието на новата учебна година е ясен броя на децата и учениците, които ще бъдат обучавани и възпитавани в образователните институции на територията на община Тервел.

Детските градини в Община Тервел ще посещават 448 деца - с 37 по- малко от предходната учебна година. Те ще се възпитават в общо 27 групи. Самостоятелни подготвителни групи за 5 и 6 годишните малчугани, общо 5 групи, има в трите детски градини в гр.Тервел. Също в общинския център ще работят три първи и три втори възрастови групи. В детските градини в селата групите са разновъзрастови – в селата Зърнево, Безмер и Орляк те са по две, а във всички останали села има по една група. В селата ще работят 11 детски градини с 15 групи, а в гр.Тервел – 3 детски градини с 11 групи. Деца от няколко села ще пътуват към детски градини в съседни населени места- от Сърнец, Балик, Божан, Бонево, П. Савово, Главанци, Градница и Кладенци. В гр.Тервел децата в детските градини ще са 207, а в селата - 216.


Петдесет и четири учители и директори ще се грижат за обучението и възпитанието на децата. В Община Тервел няма безработни учители със специалност „предучилищна педагогика". В помощ ще са и 65 души помощен персонал. Продължава работата на логопедичния кабинет, който е устроен в Детска градина „Първи юни" в гр.Тервел, а логопедът работи с 5-6- годишните в трите детски градини в града. Трудовите възнаграждения съответстват на нормативно определените. Държавната субсидия за работни заплати в детските градини в Община Тервел не е достатъчна и общината дофинансира заплатите със собствени бюджетни средства. Малчуганите получават сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска, както и междинна закуска от плод. Менютата са разработени в съответствие с нормите за здравословно хранене. Утвърдени са няколко менюта-различни за всеки сезон от годината. Преобладаващата част от хранителните продукти са произведени в съответствие с утвърдените стандарти. Над 300 бр. артикули, вкл. и такива за здравословно и диетично хранене се доставят от изпълнители на обществена поръчка за доставка на хранителни продукти.Местни производители, които имат цехове и градини в общината, доставят подправки, плодови сокове и костилкови плодове. Храната се приготвя в 5 кухни-майки и в самостоятелни кухни в някои детски градини в селата.


През това лято е ремонтиран основно покривът в ДГ № 1 „Детелина“ в гр.Тервел , както и басейнът в ДГ № 2. Разходвани са 43 х.лв. от общинския бюджет. В останалите детски градини бяха направени освежавания и почиствания на помещенията.


Четири заведения ще получат финансиране по НП „Развитие на системата от предучилищно образование“. Това са ДГ №1 „Детелина“ с три групи за допълнителни часове по БЕЛ, ДГ №2 „Здравец“ с 2 групи за часове по Математика и БЕЛ, ДГ №3 „Първи юни“- три групи БЕЛ, ДГ „Слънчице“ в с. Орляк- 2 групи БЕЛ. В тях ще бъдат включени общо 153 деца на възраст 5-6 години. За първи път тази година всички образователни институции в България получават допълнително средства за работа с деца и ученици от уязвими групи. Те се разпределят от МОН в зависимост от подадената в информационната система АДМИН информация от директорите в модул „Семейна среда“. ДГ в с. Безмер до момента е получила 9800 лв., ДГ Божан (обединение Коларци, Божан, Балик, Ангеларий)- 3060 лв., ДГ Зърнево- 3520 лв., ДГ №2 „Здравец“- 18000 лв., ДГ Честименско (обединение Честименско, Нова Камена, Каблешково, Градница)- 5920 лв.


Три детски градини в общината ( ДГ „Първи юни“-Тервел, ДГ“Здравец“-Тервел и ДГ“Детски рай“ с.Зърнево) имат финансиране от ПУДООС за доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца.Общината вече договори доставката с изпълнител. Стойността на съоръженията е 9500 лв.


В Община Тервел има 7 общински и едно държавно професионално училище. Две училища са средни (едно общинско и едно държавно), едно училище е обединено, едно е начално и четири са основни училища.


1276 ученици ще учат в училищата в общината. Повече от половината оттях - 804 ученици ще учат в в общинския център – в средното училище и в професионалното.Подготвителен клас ще има в училището в Каблешково. Маломерните паралелки в общината са 29, а слетите 5. Маломерни паралелки има във всички шест училища по селата, а слети - в селата Орляк, Каблешково, Коларци и Нова Камена.


Средищни са училищата в Коларци, Нова Камена и средното училище в град Тервел. Училището в с. Нова Камена е и защитено.А това в Коларци – и обединено.


Извършва се монтаж на нов котел в ОУ в с.Безмер. Средствата – 24 000 лв. са осигурени от Община Тервел. Изцяло преасфалтирана е улицата, на която се намира най-голямото общинско училище – СУ „Йордан Йовков“ в гр.Тервел.Изградена е пожароизвестителна инсталация в ОУ в с. Орляк.Средствата – 4882 лв. са осигурени от общинския бюджет.Продължава закупуването на материали за предстоящото саниране на ОУ в с.Коларци. Тази година за това в общинския бюджет са заделени 21 000 лв.


Осем медицински сестри и един фелдшер се грижат за профилактика на здравето в училищата и детските градини. Четири медицински лица отглеждат малките деца в детската ясла в гр.Тервел.


Всички учители пътуват напълно безплатно от домовете си до работните си места е селата от Общината. Общината дофинансира разходите за пътни на учители и медицински лица. Транспортът на децата и учениците също е безплатен и се финансира от държавния бюджет. Транспортът е организиран по няколко начина: с училищни автобуси, с избрани с обществена поръчка транспортни фирми, с обществен и с личен транспорт.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+