Висока оценка за състоянието на младите гори в Тервелско

Висока оценка за състоянието на младите гори в Тервелско
Контролната инвентаризация, проведена на територията на държавно горско стопанство „Тервел”, завърши с висока оценка за състоянието на младите гори.

Експертната комисия потвърди доброто състояние на насажденията и 85 % прихващане на анализираните култури. 


„Есенната инвентаризация обхвана едногодишни горски култури в землищата на селата Кочмар и Жегларци, където след необходимата подготовка на почвата предстои ново залесяване през тази година. Край селата Гуслар и Коларци беше проверено състоянието на двегодишни култури, след което инвентаризацията продължи край селата Безмер и Ангеларий. Залесените там преди три години дръвчета също се развиват добре и имат потенциал да се превърнат в богата, продуктивна и устойчива гора”, коментира инж. Стоян Саров, началник на Отдела по опазване и защита на горите в Североизточно държавно предприятие. Той поздрави лесовъдите от стопанството за отличното състояние на петгодишните церови фиданки в землището на село Градница.


„Залесяването край Градница е извършено през пролетта на 2014 г. на площ от 40 дка”, посочи директорът на ДГС „Тервел” инж. Георги Ботев. Заместникът му инж. Тодор Тодоров, който председателства комисията за инвентаризация, обясни, че горските култури там попадат в границите на Натура 2000. „Преди да бъдат засадени, площите са почистени с шредер и е извършено дълбоко поясно фрезоване”, допълни още инж. Тодоров. 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+