Остават само 3 дни до крайния срок за кандидатстване по подмярката за неземеделски дейности

Остават само 3 дни до крайния срок за кандидатстване по подмярката за неземеделски дейности
Три дни остават до крайния срок, който изтича на 7 декември, за кандидатстване по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., която ще финансира проекти в сферата на производство на неземеделски продукти, развитието на услугите и занаятите.

До петък ще бъдат отворени три процедури – производство, услуги и занаяти.


По процедурата за производство сред допустимите дейности е изработката на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз. Подпомагат се проекти, предвиждащи инвестиции за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително проекти с инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна енергия или енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от биомаса само ако са за собствено потребление на кандидата и същите не надхвърлят необходимото количество енергия за покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на инсталациите не трябва да има мощност над 1 мегават. При производството на биоенергия до 20% се ограничават суровините от зърнени и други богати на скорбяла култури, както и суровини, които може да се използват за фуражи.


Допустими за кандидатстване са  земеделски стопани или микропредприятия. Изискване е кандидатите да имат седалище/клон на територията на селски район.  В случай, че кандидатът е земеделски стопанин, към датата на подаване на проектното предложение, той трябва да отговаря на изискването за размер на стопанството. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ e 30 млн. евро. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е левовата равностойност на 10 000 евро, а максималният размер – 600 000 евро.


Безвъзмездно финансиране в размер до 5 867 400 лева ще получат занаятчиите от селските райони по процедура „Инвестиции, насочени към развитие на занаятите“ от подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Предвидено е финансовата помощ за одобрени проекти да е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи. За безвъзмездна помощ могат да кандидатстват физически лица, регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ. Кандидатите трябва да отговарят на определението за микропредприятие, с изключение на регистрираните като земеделски стопани.


Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на селски район. В случай, че кандидатства земеделски стопанин, той трябва да отговаря на изискването за минимален размер на земеделското стопанство над левовата равностойност на 8 000 евро.


 Проекти на лекари, стоматолози и аптекари, както и предложения, свързани със социални грижи за възрастни хора и малки деца в селските райони ще бъдат подпомогнати при кандидатстване за финансиране по процедурата „Развитие на услуги и други неземеделски дейности“ от подмярка 6.4.1. Общият бюджет, с който ще бъдат финансирани проектите за инвестиции в неземеделски дейности е €35 млн. 20 на сто от тези средства, левовата равностойност на €7 млн. са предвидени за създаване на социални домове за настаняване на възрастни хора и отваряне на заведения за дневни грижи за малки деца. Максималният размер на допустимите разходи за един проект също е €600 хил. Проектите трябва да се изпълняват на територията на селски район.


От тях най-високо оценяване е предвидено за проекти, в чието изпълнение участват общопрактикуващи доктори, лекари специалисти, стоматолози, както и при търговия на дребно с лекарства, социални грижи за възрастни хора и малки деца. Присъждат се точки и при мобилни обекти и/или мобилни средства, свързани с изпълнение на дейностите.


Проектните предложения по трите процедури се подават по електронен път чрез системата ИСУН 2020 на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+