Съветниците от ГЕРБ предлагат осигуряване на 1 550 000 лв. за блок „Добрич“, без да се променят заложените разходи в бюджета

Съветниците от ГЕРБ предлагат осигуряване на 1 550 000 лв. за блок „Добрич“, без да се променят заложените разходи в бюджета
Групата общински съветници от ПП ГЕРБ в Общински съвет град Добрич направи предложение във връзка с обсъждането на проекта за бюджет на Община град Добрич за 2019 година.


В него се посочват източниците, от които да се завиши приходната част на бюджета, за да бъде осигурен ресурс от 1 550 000 лева за строително-монтажни работи /СМР/ на жилищен блок „Добрич“. Предложеното завишение е в размер на 7,5% от общия размер на собствените приходи, което е значително под обичайното преизпълнение от 10 %. 


Съветниците от ГЕРБ предлагат в Програмата за капиталови разходи да се завишат собствените бюджетни средства с 1 550 000 лева, като в I. „Собствени бюджетни средства“ заложените в проектобюджета капиталови разходи от 1 478 000  лв. се увеличат с 1 550 000 лв., т. е. 3 028 000 лв. Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ се добавя точка за обект „СМР Жилищен блок Добрич“ в размер на 1 550 000 лв. 


Считаме, че по този начин ще се осигурят средства за „СМР Жилищен блок Добрич“, без да се променят заложените средства в разходната част на бюджета за 2019 г. на Община град Добрич, посочват общинските съветници от ГЕРБ.


Предложението на общинските съветници от ГЕРБ предвижда: 


I Приходна част


1. Завишение на собствените приходи, общинска отговорност:


1.1. Данъчни приходи, в т. ч.:


Данък върху недвижимите имоти, пар. 1301 – завишение със 150 000 лв.


Данък върху превозните средства, пар. 1303 – завишение със 150 000 лв. 


Данък при придобиване на имущество, пар. 1304 – завишение с 350 000 лв.


1.2. Неданъчни приходи, в т. ч.:


Общински такси, пар. 2700 – 300 000 лв.


Приходи и доходи от собственост, пар. 2400 – завишение с 200 000 лв.


Постъпления от продажба на нефинансови активи, пар. 4000 – завишение с 400 000 лв.


  Всичко: 1 550 000 лв.


Предложеното завишение е в размер на 7,5% от общия размер на собствените приходи, което е значително под обичайното преизпълнение от 10 %. 


II Разходна част


1. В Програмата за капиталови разходи завишение на собствените бюджетни средства с 1 550 000 лева, като в I „Собствени бюджетни средства“ заложените в проектобюджета капиталови разходи от 1 478 000  лв. се увеличат с 1 550 000 лв.,  т. е. 3 028 000 лв.


2. Във функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ се добавя точка за обект „СМР Жилищен блок Добрич“ в размер на 1 550 000 лв.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+