Предлагат предоставяне безвъзмездно на имот за изграждането на храм „Св. Лука Кримски” в Добрич

Предлагат предоставяне безвъзмездно на имот за изграждането на храм „Св. Лука Кримски” в Добрич
Предложение за учредяване безвъзмездно право на строеж за изграждане на православен храм ”Свети Лука Кримски” в ЖК ”Добротица” в Добрич ще бъде внесено на предстоящото заседание на Общинския съвет.

То е във връзка с постъпило в Община Добрич заявление от свещеник Петър Димитров - председател на Църковно настоятелство към храма. Искането е да бъде предоставена площ от 9 638.00 кв. м „за озеленяване, спорт, атракции и църква”. Предвижда се застроената площ да е 258.00 кв. м.

Изработен е инвестиционен проект във фаза идеен проект за построяване на храм „Св. Лука Кримски” в квартала, който е одобрен  от Варненски и Великопреславски Епархийски Съвет.

В докладната записка се посочва, че на основание чл. 37, ал. 6, т. 2 от Закона за общинската собственост безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове,  за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.

Въпросният поземлен имот е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година.

Предложението на общинска администрация е учреденото право на строеж  на храм  „Св. Лука Кримски” да бъде и безсрочно.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+