507 нарушения установи Инспекцията по труда в Добрич при проверка на предприятия

507 нарушения установи Инспекцията по труда в Добрич при проверка на предприятия
Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич извърши 87 проверки през декември, 2018 год. предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, ресторанти, селско стопанство и строителство на сгради.

По 20 постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени  проверки, съобщават от Инспекцията по труда.


При проверките са установени общо 507 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 100 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 407 броя.


За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 14 акта за установяване на административни нарушения.


 По отношение на обхвата на различните икономически дейности е налице запазване на тенденцията за обхващане на възможно най-широк кръг от предприятия от различни икономически дейности.


Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава  приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич, тъй като тя е рискова по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа.


Отчита се тенденцията за изцяло ползване на еднодневните трудови договори онлайн от земеделските производители, което облекчава ползвателите на същите. Земеделските стопани могат да заявяват онлайн еднодневни договори и за 4 часа. Това е възможно благодарение на усилията на ИА ГИТ да бъде актуализирана своевременно системата за онлайн предоставяне, регистриране и отчитане на образците на договори по чл. 114а от Кодекса на труда за наемане на работници за краткотрайна сезонна селскостопанска работа при обработка на насажденията и прибирането на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+