До 2000 лева глоба, ако излъжем преброителите на земеделски стопанства

До 2000 лева глоба, ако излъжем преброителите на земеделски стопанства
От 1000 до 2000 лева ще бъде глобата за хората, които не предоставят данни или излъжат анкетьорите по време на преброяването на земеделските стопанства през следващата година.

Това предвижда специалния Закон за преброяване на земеделските стопанства, който вече постъпи в деловодството на Парламента. За юридическите лица или еднолични търговци санкцията за предоставяне на неверни данни, се наказва с глоба в размер от 3000 до 6000 лв.


В случай, че някои от 2500-те анкетьори не изпълни задълженията си по този закон – ще бъде глобен със сума от 500 до 1 000 лева. До 6 000 пък е санкцията за лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за други цели освен предвидените в закона.


Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени от министъра на земеделието, храните и горите по предложение на директорите на областните дирекции „Земеделие“. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания, гласи още законопроекта, който депутатите ще трябва да приемат.


Вижте какво ще преброяват анкетьорите:


Административни и географски данни за земеделското стопанство:
а) географско местоположение на стопанството от координатната мрежа на статистическите единици INSPIRE за общоевропейско ползване;
б) адрес за контакт и адрес на седалището на стопанството, електронен адрес и телефони за връзка;
в) единен граждански номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛНЧ) на физически лица или единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – за юридически лица и еднолични търговци;
г) наименование на стопанството на юридическите лица и едноличните търговци и трите имена на стопанина за физическите лица;
д) юридически статут на стопанството;
е) способ на счетоводно записване;
ж) регистрационни номера на стопанството за регистрация в административни източници.


Данни за управителя на земеделското стопанство:
а) година на раждане и пол;
б) селскостопанска квалификация и професионално обучение;
в) година на класифициране като управител.


Използвана (стопанисвана) земеделска площ – вид на собствеността и начин на стопанисване.


Биологично земеделие – по направления.


Предназначение на продукцията на стопанството.


Разпределение на площите по култури:
а) зърнено-житни култури;
б) зърнено-бобови и протеинови култури;
в) технически култури – маслодайни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, подправки и други технически;
г) окопни фуражни култури;
д) фуражни култури;
е) картофи;
ж) пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
з) цветя и декоративни растения;
и) семена и посадъчен материал;
к) угари;
л) постоянно затревени площи, включително поддържани в добро земеделско и екологично състояние;
м) трайни насаждения по видове;
н) семейни градини;
о) общо използвана земеделска площ на открито.


Използвана земеделска площ (ИЗП) под стъклено или високо достъпно покритие:
а) зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди;
б) цветя и декоративни растения;
в) трайни насаждения;
г) други.


Неизползвани земеделски земи, горски и други площи.


Площи за отглеждане на култивирани гъби.


Поливни площи.


Селскостопански животни и птици в стопанството по категории:
а) говеда;
б) биволи;
в) еднокопитни;
г) овце;
д) кози;
е) свине;
ж) птици (бройлери, кокошки, пуйки, патици, гъски, щрауси и други);
з) зайци;
и) пчели;
к) буби;
л) животни, отглеждани за кожа;
м) други.


Принос за развитието на селските райони – стопанства, които са се възползвали по видовете мерки за развитие на селските райони.


Сгради за животни и управление на оборския тор:
а) животинска паша;
б) сгради за животни;
в) управление на оборския тор;
г) съоръжения за съхранение и обработка на оборския тор;
д) наторена ИЗП.


Работна сила и други доходоносни дейности:
а) постоянно заети работници – семейна и несемейна работна ръка по пол;
б) работници – временно наети по пол;
в) изпълнители по договори;
г) мерки за безопасност на земеделското стопанство;
д) други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство;
е) други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство.


Застраховки и иновации.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+