Две решения на ОбС на Добрич върна за ново обсъждане областният управител

Две решения на ОбС на Добрич върна за ново обсъждане областният управител
Областният управител Красимир Кирилов върна за ново обсъждане две решение на Общинския съвет на Добрич от последното му заседание на 29 януари.

Двете заповеди са публикувани на интернет страницата на Областна администрация.


Красимир Кирилов връща за ново разглеждане решение № 45-8, поради констатирана незаконосъобразност в частта по т. 16.1, с която се упълномощава кмета „Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми…..“. 


Кметът няма правомощие да прехвърля средства от бюджета на общината от елемента "разходи по бюджета" /чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси/ към елемента "сметки за средства от ЕС" /чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за публичните финанси/. Приемайки решението по т. 16.1, Общинският съвет на Добрич е излязъл извън предоставената му от закона материална компетентност по прехвърляне на правомощия на друг орган – кмета на общината. Липсата на компетентност води до нищожност на решението по т. 16.1., в частта „Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми….“. Никой не може да прехвърля правомощия, които законът е възложил в изрична негова компетентност.


Другото върнато от Красимир Кирилов решение на ОбС е №45-9Според областния управител решението е незаконосъобразно поради неспазване на административно-производствените привила за издаване на нормативен акт.


Второто върнато решение е № 45-9,  с което ОбС се приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Добрич. Решението е върнато като незаконосъобразно, защото не е спазен срокът – не по-кратък от 30 дни, за публикуване на проекта на нормативния акт с мотиви за предлагането му, доклад и предварителна оценка за въздействие му. Законът допуска и по-кратък срок, но не по-малко от 14 дни, при изключителни случаи и изрично посочване на мотивите и доклад.


Съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, след приключване на обществено обсъждане и преди приемането и издаването на съответния нормативен акт, неговият съставител е задължен да публикува на интернет страницата си постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите такива. Законодателят изрично посочва, че когато съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт - то публикуването на тази справка се извършва едновременно и на Портала за обществени консултации.


Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич е внесен с докладна записка от кмета за разглеждане в ОбС без да са изложени мотиви по отношение на очакваните финансови резултати, посочва Красимир Кирилов.


Копия от двете заповеди на областния управител са връчени на председателя на Общински съвет на Добрич за сведение и изпълнение. В секцията „Контрол по законосъобразност на актовете“ на интернет страницата на областна администрация Добрич се публикуват всички заповеди на областния управител за върнати решения на общински съвети на територията на област Добрич, като в заповедите се посочват и мотивите за връщане, съгласно правомощията на областния управител, разписани в закона.


 

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+