Средната месечна заплата за област Добрич e 969 лв.

Средната месечна заплата за област Добрич e 969 лв.
През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 969лв. при 1 260 лв. за страната. В обществения сектор е 1 086 лв., а в частния - 928 лева.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на юни 2019 г. се увеличават с 4.6 хил. или с 12.0% спрямо края на март 2019 г., като достигат 42.6 хиляди.


Спрямо края на първото тримесечие на 2019 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.3% (до 10.2 хил.), а в частния сектор нараства с 16.6% (до 32.3 хиляди).


В края на юни 2019 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.6%, или с 0.7 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението както в обществения сектор, така и в частния сектор е с по 1.6%.


Средната брутна месечна работна заплата за месец април 2019 г. е 979 лв., за май - 968 лв. и за юни - 959 лева.


През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна заплата за областта e 969лв. при 1 260 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 086 лв., а в частния - 928 лева.


През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 16.7% в сравнение със същия период на 2018 година.


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:


- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 2 086 лв.;


- „Селско, горско и рибно стопанство” - 1 255 лв.;


- „Държавно управление” - 1 251 лв.;


- „Образование” - 1 168 лв.;


- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 1 129 лева.


Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:


- „Административни и спомагателни дейности” - 723 лв.;


- „Финансови и застрахователни дейности” - 740 лв.;


- „Операции с недвижими имоти ” - 781 лв.;


- „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - 790 лв.;


- „Други дейности” - 792 лева.


В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие област Добрич е на 18-то място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) - 1 729 лв., София - 1 197 лв., Враца - 1 183 лв., и Стара Загора - 1 164 лева.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+