Възрастни хора и лица с увреждания ще получат подкрепа в дома по проект на Община Добричка

Възрастни хора и лица с увреждания ще получат подкрепа в дома по проект на Община Добричка
Подобряват качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастните хора и лицата с увреждания в община Добричка, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им по проект.

Кметът на Община Добричка инж. Тошко Петков подписа договор за финансиране по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.


Общата стойност на проекта е 206 563,50 лева, размерът на европейското съфинансиране е 175 578,98 лева (85%), размерът на националното съфинансиране е 30 984,52 лв.(15%). 


Проектът цели изграждането на модел на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, както и предоставяне на интегрирани медицински грижи и социални услуги в дома, ориентирани към предотвратяването на самотата и изолацията, адаптирани към основните нужди да потребителите, за да бъдат независими и да останат колкото се може по-дълго време в тяхната обичайна среда. 


В проекта ще бъдат включени 74 лица – възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства. Лицата от целевите групи, желаещи да се включат в проекта, трябва да подадат заявление по образец и придружаващи документи по настоящ адрес до кмета на Община Добричка. 


Ще бъде нает на работа екип от специалисти, които да подпомагат дейностите по проекта. Това са диспечер, 18 домашни санитари, шофьор, рехабилитатор, социален работник и две медицински сестри. Желаещите да се включат в проекта като специалисти трябва да подадат заявление по образец също до кмета на Общината. 


В рамките на проекта е предвидено закупуване на обзавеждане и оборудване на помещения,  закупуване на транспортно средство, обучение и супервизия на персонала и предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещите се лица с увреждания и възрасни хора в община Добричка. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+