Близо 4 000 нарушения е установила Инспекцията по труда от началото на годината

Близо 4 000 нарушения е установила Инспекцията по труда от началото на годината
За деветте месеца на 2019 г. Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич извърши 934 проверки предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, хотели и ресторанти, селско стопанство, строителство на сгради.

При проверките са установени общо 3862 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са 1596 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 2263 броя и 3 броя нарушения на Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност.


По постъпили жалби срещу некоректни работодатели са извършени 169 проверки.


За отстраняване на констатираните нарушения са предприети принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са съставени 406 акта за установяване на административни нарушения.


По отношение на обхвата на различните икономически дейности е налице запазване на тенденцията за обхващане на възможно най-широк кръг от предприятия от различни икономически дейности.


След края на летния туристически сезон Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич пренасочи допълнителни екипи за извършване на проверки в строителството, тъй като данните от контролната дейност показват, че въпреки засиления контрол в сектора от няколко години, той продължава да бъде рисков както по отношение на безопасността на труда, така и при законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, работното време и почивките.


Предвид идентифицираните рискове при извършване на строително-монтажни работи, по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени онлайн инструменти за оценка на риска, кодекси за добри практики и др., които са свободно достъпни на сайта на проекта http://projects.gli.government.bg/. Освен за оценка на риска, инструментите могат да бъдат използвани и за инструктажи и обучения. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат на място да демонстрират на работодателите функционалностите на инструментите. Двата проекта са финансирани съответно през първия и през втория програмен период на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.


Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” със седалище Добрич, тъй като тя е рискова по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа. Приоритет се дава и на непълнолетните.


Отчита се тенденцията за изцяло ползване на еднодневните трудови договори онлайн от земеделските производители, което облекчава ползвателите на същите.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+