ОИЦ – Добрич демонстрира процеса на подаване на проектно предложение чрез Информационната система за управление и наблюдение

ОИЦ – Добрич демонстрира процеса на подаване на проектно предложение чрез Информационната система за управление и наблюдение
Областният информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) и МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ проведоха съвместна информационна среща в заседателна зала на Община Балчик.

Пред представители на бизнеса, земеделски производители, граждани иобщински експерти, Геновева Друмева, управител на ОИЦ – Добрич демонстрира процеса на подаване на проектно предложение чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).Обяснени бяха стъпките по регистрация и създаване на потребителски профил, попълването, проверката и редакцията на електронния формуляр. Показани бяха и някои от новите функционалности на публичния модул на системата, чиито данни се генерират от подадените и изпълняващите се проекти. Системата ИСУН 2020 е достъпна 24 часа от всяка една точка с достъп до интернет, което позволява на кандидатите да работят върху проектното си предложение по всяко време. 


Екипът на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ представиактуалните мерки от Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“. Отворената процедура по мярка 19.2/4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е насочена към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост. Допустими кандидати са земеделски стопани, признати групи или организации на производителите, еднолични търговци и юридически лица. Краен срок на подаване на проектно предложение е 30.01.2020 г. 17:30 ч.Другата представена процедура19.2/6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“целисанасърчаване на заетостта, стартиране и развитие на неземеделски дейности в селските райони.Земеделски стопани, микропредприятия и занаятчиимогат да кандидатстват за, производство или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори (социални и здравни услуги, счетоводни и одиторски услуги, туристически и др.), развитие на занаятите и други неземеделски дейности. Предстои обвяване на прием по процедурата в началото на 2020 г. Могат да кандидатстват само кандидати със седалище на територията на МИГ – Балчик - Генерал Тошево.


В края на срещата бяха обсъдени различни проектни идеи и тяхната допустимост по различнипроцедури, критериите към кандидатите и изискуеми документи. Бяха зададени и множество въпроси за други възможности за финансиране с европейски средства чрез националните програми и чрез стратегията на МИГа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+