Община Добричка ще предвиди средства за издръжка на младежки клубове в шест села

Община Добричка ще предвиди средства за издръжка на младежки клубове в шест села
На провело се днес редовно заседание на Общинския съвет на Община Добричка съветниците дадоха съгласието си да се предвидят средства за издръжка на младежки клубове в 6 села на територията на общината.

Съгласно правилника за организацията и дейността на младежките клубове на територията на Община Добричка, клубовете са местна дейност и се финансират от общинския бюджет за съответната година по решение на ОбС. 


В тази връзка  в Администрацията са постъпили заявления от селата Бенковски, Свобода, Стефан Караджа, Стожер, Ф. Дянково и Царевец за продължаване дейността на младежките клубове през 2020 година. Те се посещават от 146 млади хора на възраст от 18 до 35 години.


Съветниците дадоха съгласието си да се предвидят средства за издръжката им в рамките на 6 месеца от бюджета на Общината за 2020 година, с численост 0,5 щатна бройка на всеки клуб с размер на основаната месечна работна заплата – ½ от минималната заплата и допълнително трудово възнаграждение в размер на 0,6 % за всяка година трудов стаж. 


Младежките клубове в посочените селища ще функционират на демократична основа, съобразно принципите, заложени в Програмата за развитие на младежта в Община Добричка. Дейностите и мероприятията, които осъществяват са в няколко направления – социални и културни и спортни.  В социалните направления са включени срещи и контакти на клубни членове с представители на общински и държавни институции, имащи отношение по проблемите на младежта и доброволчеството, а културните – честване на национални, религиозни и лични празници, организиране на културно-масови прояви, участие във фестивали и други форми на художествена самодейност на местно регионални и общинско ниво. 


Дейността на младежките клубове е тясно свързана със социалната интеграция и включване на младежите в събития със здравен и културен характер. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+