16 004 746 лева е стойността на план-сметката за чистотата на Добрич

16 004 746 лева е стойността на план-сметката за чистотата на Добрич
Общинският съвет на Добрич днес прие предложената от кметския екип план-сметка за чистота през 2020-а година

16 004 746,00 лева е общата стойност на план-сметката за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване.


В дебатите по докладната записка общинският съветник Детелина Николова изрази мнение, че градът е мръсен. 


“Улиците, тротоарите, зелените площи са потънали в отадъци, камъни, кал и пръст”, заяви тя и направи предложение да бъде повишен контролът по почистването в Добрич. 


Предложението й не беше прието. 14 общински съветници гласуваха “за”, 13 “против”, а 9 с “въздържал се”.


Кметът Йордан Йорданов посочи, че на новия зам.-кмет по Устройство на територията инж. Пенчо Керванов е възложено контролът по чистотата в града да бъде завишен. 


“В момента работим и по районирането на града, с които действия се надяваме да имаме по-голям контрол и по-добра отчетност”, каза градоначалникът. 


Той сподели още, че преди две години е имал идея за сформиране на Комисия за изработване на стратегия за цялостното сметопочистване  и извозване на отпадъка в Добрич. 


“Тогава не се получи, но сега го заявявам - зависи изцяло от Общинския съвет”, уточни той.


Така местният парламент на Добрич се сплоти около идеята през следващата година да бъде създадена такава комисия, а в състава й да влязат запознати по темата представители от ОбС.


Детелина Никова направи още едно предложение - всеки месец на сайта на община Добрич да публикуват протоколи за изпълнението на дейностите по сключените договори за почистване. Идеята й беше приета. 20 общински съветници гласуваха “за”, 5 с “против”, 13 с “въздържал се”. 


36 общински съветници гласуваха “за” приемане на план-сметка за чистота през 2020-а година. Въздържали се и против нямаше. Общата й стойност е 16 004 746,00 лева.


3 300 000,00 лева е размерът на планираните средства за осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци и събиране на битовите отпадъци, както и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им. 


1 780 000 лева ще бъдат заделени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и за почистване на участъци от дерето на река Добричка за 2020-а година. 


10 924 746 лева е общият размер в план-сметката на планираните средства за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+