МИГ - Добричка подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ

МИГ - Добричка подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ
МИГ - Добричка подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е между Държавния фонд “Земеделие”, Сдружението МИГ - Добричка и ЗС Радослава Рогова , по подмярка 19.2-4.2“Инвестиции в преработка /маркетинг на селскостопански продукти“-„Закупуване на оборудване за Цех за преработка на сурово мляко“. Стойността на проекта е 108 371 лв.


Екипът на МИГ - Добричка ще представи актуалните възможности за кандидатстване за финансиране на проектни предложения, подадени по мерките, включени в Стратегията за ВОМР през 2020 година, съобщават на официалния си сайт. 


На 26 февруари от 11 часа в бизнес залата на община  Добрич екипът на Областния информационен център в Добрич  ще проведе събитие в партньорство с трите Местни инициативни групи и Местната инициативна рибарска група от област Добрич. Eкипът на ОИЦ ще представи всички процедури и мерки, от които общините, фирмите от всички сектори, неправителствения сектор, образователните институции, земеделските стопани, както и жителите на област Добрич ще могат да се възползват съгласно Индикативните годишни работни програми на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство за 2020 година.


Присъстващите ще бъдат запознати и с планираните мерки за 2020 г. от Стратегиите на Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна- Балчик“.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+