7 315 дела са разгледани в Районния съд в Добрич през 2019 година

7 315 дела са разгледани в Районния съд в Добрич през 2019 година
Районният съд в Добрич проведе общо събрание, на което бяха представени резултатите от дейността на институцията през 2019 година.

Изнесените данни показват, че през отчетния период в съда са постъпили общо 6340 дела, от които 74,57% граждански и 25,43% - наказателни. Разгледани са общо 7315 дела, а приключените са 6256. Резултатите бяха оповестени от председателя на институцията съдия Анна Великова.


Анализът на данните показва повишаване на качеството на правораздавателната дейност в Районен съд - Добрич. Потвърдените след инстанционен контрол съдебни актове са 74,19%, при 71,86% и 70,30% за двете предходни години. Едновременно с това се наблюдава спад при изменените и отменени актове.


За поредна година съдът е постигнал добри резултати и по отношение на времевите стандарти за разглеждане на делата. В 3-месечен срок са приключени 87% от всички дела, а 99.89% от съдебните актове са постановени в определения от закона инструктивен срок - едномесечен за гражданските дела и съответно шестдесетдневен срок за наказателните дела.


В Наказателното отделение на съда през годината са образувани 1612 дела. Отчита се значително увеличение на постъпилите наказателни дела от общ характер /НОХД/, които са 456 – със 120 и 72 броя повече спрямо двете предходни години. 179 от постъпилите през отчетния период НОХД са образувани по внесен обвинителен акт, а 277 по внесени за одобрение споразумения. И през тази отчетна година най-голям е броят на делата от общ характер по обвинение за извършени общоопасни престъпления – 275. На следващо място се нареждат образуваните дела за престъпления против собствеността - 102 броя, като 66 от тях са за кражби. Делата за престъпления против личността са 21, същият е броят и на образуваните дела за престъпления против стопанството. 20 са делата по обвинение за документни престъпления. Наблюдава се непроменен във времето относителен дял на наказателните дела от частен характер.


През 2019г. се отчита намаление на постъпленията на административнонаказателни дела, които са 260, при 371 и 317 за двете предходни години. Постъплението на тези дела зависи от броя на наложените наказания от различните административно наказващи органи като КАТ, Инспекция по труда, Автомобилна администрация и др., и съответно от броя на подадените пред съда жалби от граждани и юридически лица срещу тях.


Приключените през годината наказателни дела са 1614. Осъдените лица за извършени престъпления от общ характер са 461, което е 99,35% от всички предадени на съд лица през годината. Няма оправдателни присъди.


Постановени са 250 условни присъди, които са значително повече спрямо предходните два периода - 230 броя през 2018г. и 211 броя през 2017г.


В Гражданското отделение на Районен съд – Добрич през 2019г. са постъпили 4728 дела - с 577 и 137 по-малко спрямо двете предходни години. Намалението се дължи основно на заповедните производства, при които спадът спрямо предходните периоди е съответно с 20,59% и с 12,73%, и се определя като съществен.


Постъпилите дела за разтрогване на брак са общо 238, като се отчита увеличение на молбите за развод по взаимно съгласие – 120 броя, при 104 и 113 за предходните периоди. Делата по Закона за защита от домашно насилие са 34, при 31 и 36 броя за миналите години. Подадените искови молби за съдебна делба и искове по Закона за наследството са 49. Делата по предявени вещни искове са 37 броя. 232 са образуваните граждански дела по предявени облигационни искове за вземания на договорно основание, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване.


Постъпили са 432 установителни искове. В тази група дела попадат исковете за установяване съществуването на вземане след издадена заповед за изпълнение, най-често срещу потребители по договори за кредити и услуги, както и отрицателни установителни искове за недължимост на парични суми, основната част от които са делата срещу доставчици на ел.енергия.


Отчетено е съществено нарастване на исковете по Кодекса на труда. През 2019г. са постъпили 202 дела от този вид, при 57 и 54 за предходните години. Увеличението се дължи на масово подадени от служители на МВР искове за изплащане на възнаграждения за положен извънреден труд. Делата се водят срещу Областната дирекция на МВР.


Новообразуваните дела при държавните съдебни изпълнители са 821, значително повече от образуваните през предходните 2 години - 671 и 562 броя. Събраната сума по изпълнителни дела през отчетната година възлиза на 747 003 лева. Съдиите по вписванията са се произнесли по 10 955 молби за вписване, отбелязване или заличаване. Постановените откази са 55 броя.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+