Ефективно потребление на вода в земеделието със средства от Програмата за развитие на селските райони

Ефективно потребление на вода в земеделието със средства от Програмата за развитие на селските райони
Започнало е обществено обсъждане на насоките за кандидатстване по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ на ПРСР 2014-2020 г.

От Областния информационен център в Добрич съобщават, че дългоочаквания прием е с фокус към напояването. Подпомагането е насочено към проекти, които възстановяват съществуващата инфраструктура и внедряват оптимизирани съоръжения и качествени услуги за доставка на вода на земеделските стопани, базирани на по–ефективното използване на водата за поддържане на доброто състояние на водните тела, насърчаване на икономии на вода и енергийно ефективни технологии, намаляване на водовземането чрез намаляване загубите на вода и смекчаване на натиска от климатичните промени.


Предвидени са две процедури „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ и „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“. Възможност за кандидатстване по тях  респективно  имат „Напоителни системи“ ЕАД  (НС), в качеството на оператор, предоставящ услугата „Доставяне на вода за напояване“, и Сдружения за напояване (СН) и  други юридически лица, предоставящи  същата услуга. Всички кандидати трябва да са собственици на  хидромелиоративни системи за напояване (ХМСН), за които се отнася проектното предложение, или да имат права за ползване  на такива чрез действащ концесионен договор и/или договор за наем най-малко до 15.09.2023 г.


Общият размер на средствата е 88 831 016,09 лева по процедурата за  НС ЕАД  и  9 870 112,96 за СН /ЮЛ. За всички бенефициенти минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е не по-малко от 15 000 евро, а максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за кандидат не може да надхвърля 6 000 000 евро за НС ЕАД и 1 500 000 евро за СН/ЮЛ. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта и за двете процедури. 


Финансирането е насочено към ремонт, реконструкция и рехабилитация на съществуващи ХМСН, закупуване и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, измерване и мониторинг, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда и за подобряване на проводимостта на ХМСН.


Очаква се приема по  подмярката да  повиши ефективността на водопотреблението  в селското стопанство и да допринесе за развитие на поливно земеделие, адаптирано към климатичните промени.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+