Община Добрич продължава предоставянето на социални услуги

Община Добрич продължава предоставянето на социални услуги
Община град Добрич продължава предоставянето на социални услуги при оптимизиране на работния процес и спазване на всички противоепидемични мерки, съобщават от местната администрация.

Целта е да бъде продължено оказването на подкрепа  на възрастни хора с невъзможност за самообслужване, лица с трайни увреждания и поставени под карантина.


360 лица получават подкрепа от Домашния социален патронаж чрез доставяне на топла храна по домовете срещу заплащане на такса, определена съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; оказване на помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена, заплащане на битови сметки и закупуване на лекарства със средства на потребителя; както и почистване на обитаваните от потребителите помещения.


Асистентска подкрепа към момента получават 160 лица по механизъм „Лична помощ“, като за 140 тя е от членове на техните семейства, а 20 получават помощ от външни асистенти. От Община Добрич информират, че продължава приемът на направления, издадени от Дирекцията „Социално подпомагане“ за назначаване на асистент на хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид или степен на трайно намалена работоспособност и деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.


Приемът на направления се извършва на изнесено работно място „гише“, във фоайето на сградата на ул. „Независимост“, южен вход/откъм театъра/. 


Чрез проект „Подкрепа в дома“, по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, финансиран по ОП РЧР, се оказва помощ и съдействие при поддържане на лична хигиена; закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на потребителя; заплащане на месечните сметки за потребление на електрическа и топлинна енергия, вода, телефон и други разходи и съдействие за снабдяване с предписани лекарства.


Общият брой потребители на интегрираните здравно-социални услуги към момента са 125 лица. Община Добрич осигурява на служителите, оказващи подкрепа в дома, лични предпазни средства.


В условията на извънредно положение Общностният център за деца и семейства е преустановил посещения на потребители на място. Всички дейности, които могат да се реорганизират, ще бъдат осигурявани дистанционно. Ще бъдат предоставени безплатни обучителни ресурси, касаещи всяко дете:  


- индивидуален план или домашна програма, която да се променя периодично според напредъка на детето


- предоставяне на материали по е-мейл и сайтове за терапия и подпомагане на детето в ежедневните дейности у дома


- виртуални сесии, видео връзка, с детето и родителя


Социалните услуги, предоставящи дневни и почасови услуги /Център за социална рехабилитация и интеграция, Дневни центрове, Центрове за обществена подкрепа/, ще оптимизират работните процеси в режим на извънредна ситуация:  


- опростен план със задачи по задължителния план на всеки потребител. Задачите се редуцират и предоставят на родителя по електронна поща или телефон


- обратна връзка по същия начин за успеха/неуспеха на поставените задачи


- сесии по скайп или вайбър при нужда


Екипите на всички социални услуги са ангажирани да предлагат алтернативни подходи за грижа за потребителите в извънредна кризисна ситуация, доколкото тя е възможна. 


Здравните медиатори са снабдени с предпазни средства и образователни материали, за да работят на терен и разясняват опасностите и начина за предпазване от вирусната инфекция, да идентифицират нуждаещи се от подкрепа в домашна среда, да я оказват или подават информация в общината, при необходимост.


Община Добрич изказва благодарност на всички служители, които отговорно продължават дейността си в трудната и динамична ситуация.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+