МК ГЕРБ (СДС) предлага пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса в Добрич за справяне с последствията от кризата с COVID-19

МК ГЕРБ (СДС) предлага пакет от мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса в Добрич за справяне с последствията от кризата с COVID-19
Освобождаване от наеми и такси, удължаване на сроковете за плащане на данъци, безплатни „Синя зона“, детски ясли и градини са само част от предложенията на групата на ГЕРБ (СДС) в Общинския съвет на Добрич.

Тя подготви пакет от мерки за преодоляване на икономическите последствия за бизнеса и гражданите от кризата с COVID-19. Включват финансови и административни мерки. Част от тях целят да подпомогнат малкия и среден бизнес, който е най-силно засегнат от ограниченията в борбата с коронавируса. Заложена е подкрепа на всички, които плащат данъци и такси на територията на Община град Добрич. Предвидена е подкрепа на семействата с малки деца.


Граждани и фирми ще могат да се възползват от удължения до 30 юни срок за ползване на отстъпка от 5% при плащане за цялата година на данъка върху недвижимите имоти, ТБО и данъка върху моторните превозни средства. Мерките предвиждат освобождаване от плащане на такси и наеми за ползване на общински площи за времето на извънредното положение. Друго предложение е до края на годината да не се начисляват лихви за забавени плащания на наеми и концесии, както и да не се допуска забавяне от Общината на плащанията по договори, които са изпълнени.


Други мерки в подкрепа на бизнеса са обявяване на нулева година за събиране на туристически данък, удължаване на срока на служебния абонамент за Синя зона.


Иска се пропорционално намаляване на патентния данък на физическите лица и едноличните търговци, чиито обекти са затворени заради извънредното положение.


Отпадане на заплащането за Синя зона за времето на извънредно положение и удължаване на срока на картите за „Градски транспорт“ предлагат още съветниците от ГЕРБ (СДС).


Предлага се също създаване на организация за разширяване на електронните услуги, предоставяни от Общината за бизнеса и гражданите.


Мерките ще бъдат внесени за обсъждане на първото заседание на Временната комисия, създадена по инициатива на съветниците от Местна коалиция ГЕРБ (СДС), която призовава за по-скорошното й свикване от кмета Йордан Йорданов.


За мерките, за които е необходимо решение на Общински съвет, съветниците от групата предлагат провеждане на извънредно заседание.


Финансови мерки:


· През 2020 година отстъпка от 5% да се направи на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година, ТБО и данъка върху превозните средства за цялата година;


· Физическите или юридическите лица, посочени в чл.20 ал.1 от Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, които са платили служебен абонамент за синя зона, но не са я ползвали, тъй като не са осъществявали стопанска дейност съгласно заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с обявеното извънредно положение, платения за този период служебен абонамент да бъде прихванат за следващите месеци;


· Да се освободят от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел II от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, които са затворени на основание заповедта на МЗ във връзка с извънредното положение, за периода през който са затворени;


· Да се освободят от заплащане на наемни цени по Приложение 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане търговци и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза- наематели на обекти, собственост на Община Добрич, които са затворени на основание заповедта на Министъра на здравеопазването във връзка с извънредното положение, за периода, през който са затворени и не осъществяват дейност;


· Продължаване на изпълнението на инвестиционната програма и проектите от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Добрич, за да се създава заетост и доходи на работещите в град Добрич;


· Да не се допуска забавяне от страна на Общината на плащанията по договори, които са изпълнени.


· Да се направи ревизия на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич с оглед на възможностите за финансирането й;


· Да не се начисляват лихви за забава на плащания на наеми и концесионни възнаграждения по сключените вече договори до края на 2020 година;


· Пропорционално преизчисляване в посока намаляване на патентния данък на физическите лица и едноличните търговци, чиито обекти са били затворени в изпълнение на Заповедта на министъра на здравеопазването с оглед въведеното извънредно положение за периода, в който са били затворени;


· Да се освободят от заплащане на такса за ползване на детски ясли, детски градини по чл.28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич родителите или настойниците на децата, посещаващи детска ясла и детска градина на територията на Община Добрич за периода на действие на извънредното положение, както и за месеца, следващ отмяната на извънредното положение;


· Удължаване на срока на картите за „Градски транспорт“ за периода, за който не са ползвани, ако бъдат върнати;


· За времето на извънредно положение да отпадне заплащането на Синя зона, за да се стимулират гражданите да използват личния си транспорт като противоепидемична мярка;


· Обявяване на нулева година за събиране на туристическия данък.


Административни облекчения:


Създаване на организация за разширяване на електронните услуги, предоставяни от Общината за бизнеса и гражданите, чрез:


· Електронно заявяване на разрешение за строеж за четвърта, пета и шеста категория за инвестиционни проекти;


· Електронно заявяване на получаване на виза;


· Електронно заявяване на разрешение за поставяне на обекти;


· Електронно заявяване на удостоверение на данъчна оценка на недвижим имот.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+