Област Добрич е на 15-о място по брой на населението

Област Добрич е на 15-о място по брой на населението
Към 31 декември 2019 г. населението на област Добрич е 171 809 души, което представлява 2.5% от населението на България (6 951 482 души) и нарежда областта на 15-о място по брой на населението непосредствено след област Шумен (172 262 души) и преди област Враца (159 470 души).

В сравнение с 2018 г. населението на областта намалява с 2 022 души, или с 1.2%. Мъжете са 83 378 (48.5%), а жените – 88 431 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 061 жени, при 1 063 жени за страната. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 г. включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.


Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 38 483, или 22.4% от населението на областта. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 процентни пункта. Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.9%, а на мъжете - 18.7%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях. В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.9%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.2%..


Децата до 15 години са 24 276, или 14.1% от общия брой на населението на област Добрич, като спрямо 2018 г. този дял намалява с 0.1 процентни пункта . Делът на най-младото население в България е 14.4%, а в ЕС-28 в началото на 2019 г.е 15.5%. Общият коефициент на възрастова зависимост за област Добрич е 57.6%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.


Във всички области на страната този показател е над 50.0% с изключение на София (столица) - 48.1%, като най-неблагоприятно е съотношението в областите Видин - 72.4%, Габрово - 68.8%, и Ловеч - 68.1%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средната възраст в областта, която от 41.7 години през 2010 г. нараства на 42.7 години през 2011 г. и достига 44.5 години в края на 2019 година. Средната възраст в България за 2019 г. е 43.9 години. Процесът на остаряване се проявява както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 44.5 години, а в селата - 44.6 години. Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени2 при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месец за мъжете.


Населението в трудоспособна възраст в края на 2019 година в област Добрич е 101 449 души, или 59.0% от населението на областта, като мъжете са 53 421, а жените - 48 028. Броят на трудоспособното население намалява с 1 611 души, или с 1.6% през 2019 г. спрямо предходната година. Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 44 305 души, или 25.8%, а под трудоспособна възраст – 26 055 души, или 15.2% от населението на областта.


В градовете живеят 118 492 души, или 69.0%, а в селата - 53 317 души, или 31.0% от населението на областта. Към края на 2019 г. населените места в област Добрич са 215, от които 6 са градове и 209 - села. В областта има три населени места без население - с. Брястово (община Балчик), с. Брестница (община Тервел) и с. Краище (община Генерал Тошево), а в 12, или в 5.6% от населените места живеят от 1 до 10 души включително. Разпределението на населението по населени места в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение. Най-големият град в областта е гр. Добрич с население 82 240 души, който е девети по големина в страната след гр. Сливен (84 985 души) и преди гр. Шумен (75 442 души). В гр. Добрич живеят 47.9% от населението на областта.


Най-малки по брой на населението в област Добрич са с. Иречек (община Каварна), с. Огражден (община Генерал Тошево) и с. Стаевци (община Шабла) с по двама жители, а най-голямото село в областта е с. Оброчище (община Балчик) - 2 120 души.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+