Започна прием на проектни предложения за финансиране за животновъдите по подмярка 5.1

Започна прием на проектни предложения за финансиране за животновъдите по подмярка 5.1
Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. приема проектни предложения по процедура по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“, съобщават от Областният информационен център в Добрич.

Основна цел на мярката е намаляване на  риска и ограничаване на последствията от заразни болести по животните, чрез което ще се спомогне за защитата на селскостопанското производство от въздействието на природни бедствия, ще се ограничи възможността за разширяване на Африканска чума по свинете и други заразни болести, наблюдавани при птици и дребни преживни животни.


Общият бюджет по процедурата е 45 905 931 лв., като за кандидатите – публични субекти (Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна Агенция „Борба с градушките“, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт проф. д-р Г. Павлов) е предвиден бюджет от 9 387 840 лв. За кандидатитечастни субекти - земеделски стопани, размерът на безвъзмездната финансова помощ  възлиза на 36 518 091 лв.


Проектни предложения могат да подават земеделските стопани, отглеждащи свине, птици и дребни преживни животни, включително и стопани с животновъдни обекти, пострадали от усложнена епизоотична обстановка. Те трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. и да не са прекратявали селскостопанска си дейност, свързана с отглеждането на животни, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното предложение. Изключение са случаите, в който дейността е преустановена вследствие на възникване на епизоотична обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни. Също така трябва да имат минимален икономически размер на стопанството сине по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро,измерен в стандартен производствен обем (СПО). За кандидати, чиито животновъдни стопанства са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, могат да докажат изискуемияминимален размер на стопанствоточрез представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец на БАБХ, като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени към датата на подаване на проектното предложение. 


По процедурата ще се подпомогнат инвестиции, насочени към превенция и ограничаване на възможностите за разпространението на заразни болести по селскостопанските животни. Допустими са следните дейности: закупуване или изграждане на  инсталации и оборудване за дезинфекция; изграждане на огради и преградни съоръжения в рамките на стопанствата;закупуване на съоръжения и оборудване свързано с осигуряване на превенция, включително за повишаване на безопасността при съхранение на фуражи; инвестиции свързани със съхранение на странични животински продукти; санитарна инфраструктура в т.ч. за осигуряване на качество на водата, обновяване на помещенията, в които се отглеждат животните, съоръжение за обеззаразяване на местата за съхранение на тор, торови течности и технологични води.Планираните дейностите за подпомаганетрябва да са в съответствие с мерките за биосигурност за животновъдните обекти, определени в Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.


Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 лв. Максималният за свиневъдните стопанства е 1 955 800 лв., за кандидати отглеждащи птици е до 977 900 лв. и за стопанства с сдребни преживни животни - до 391 160 лв. Финансирането по мярката възлиза на 70% от размера на допустимите разходи за стопани, които са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, настъпила след 1 януари 2018 г. и 60% за останалите. Кандидатите имат възможността да заявят финансовата помощ до 50%, което ще им позволи да извършват дейности и разходи след подаване на проектното предложение.  


Пакета с документи е достъпен в системата за електронно кандидатстване ИСУН 2020 https://bit.ly/35QB5q0 и интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.


Подаването на проектни предложения се извършва по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.


Крайният срок за кандидатстване е 10.07.2020 г. 17:30 ч. Кандидатът може да поиска разяснения по насоките в срок до 3 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bgили чрез ИСУН 2020


Екипът на Областен информационен център – Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на тел. 058 602758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg,  и на страницата във фейсбук.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+