Финансова подкрепа за селскостопанските преработватели в общините Балчик и Генерал Тошево

Финансова подкрепа за селскостопанските преработватели в общините Балчик и Генерал Тошево
На 1 юни Местната инициативна група „Балчик- Генерал Тошево“ стартира втори прием на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ (БФП)- мярка 19.2/4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР, съобщават от ОИЦ - Добрич

Тя се финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Бюджета на мярката, след първи прием е 920 481,04 лв. и е насочен към подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост в общините Балчик и Генерал Тошево.


По нея ще се подпомогнат регистрирани земеделски стопани, еднолични търговци, юридически лица и признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г. Кандидатите трябва да са с постоянен адрес (за физическите лица) или седалище и адрес на управление (за ЕТ и юридическите лица) на територията на МИГ „Балчик-Генерал Тошево“.


Минималният праг на БФП за едно проектно предложение е 11 734,80 лв., а максималния е 195 580,00 лв. Финансовата помощ е до 50% от общите допустими разходи по проекта, които трябва да са в границите от 29 337 лв. до 391 160 лв.


Финансовата подкрепа по мярката може да бъде вложена в инвестиции за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване и за закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти. Допустимо е закупуването на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция и изграждане/модернизиране и оборудване на лаборатории. Производителите ще могат да съфинансират разходите за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. Разходи за закупуване на софтуер, ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта също ще се финансират.


Проектните предложения по мярката, следва да бъдат подадени до 01.07.2020 г., 17:30 ч., по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg. Условията за кандидатстване и изпълнение са публикувани на https://bit.ly/36RzOzx, като кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, на следната електронна поща: migbgt@abv.bg.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+