НЧ „Мевляна – 2012“ в Добрич разширява базата си

НЧ „Мевляна – 2012“ в Добрич разширява базата си
Базата на Народното читалище „Мевляна – 2012“ в Добрич, което се помещава в сградата на бившето ОУ „Отец Паисий“, ще бъде разширена.

Заявление за това е постъпило в местната администрация от председателя на читалищното настоятелство Гюлхан Вейсел. Към момента културната институция се помещава в две стаи, за които заплаща наем на Община Добрич. 


Необходимо е базата да бъде разширена поради сформирани към него езикови школи, клубове и фолклорно-музикални групи. Предвижда се и откриване на нови културни и образователни форми и услуги в полза на мастната общност. Целта е осигуряване на устойчивост и надграждане на създадените форми в читалището, подобряване условията и качеството на предлаганите услуги и за тяхната достъпност.


Общинският съвет на Добрич даде съгласие спрямо Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот, който е публична общинска собственост.


Предвижда се  НЧ „Мевляна – 2012“ да разшири базата си, в сградата на бившето ОУ „Отец Паисий“, с две допълнителни помещения от първия етаж. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+