62 100 са жилищата в градовете на област Добрич, а в селата - 40.4 хиляди

62 100 са жилищата в градовете на област Добрич, а в селата - 40.4 хиляди
Към 31.12.2019 г. в област Добрич преобладават едноетажните жилищни сгради

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2019 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.6 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.2 хиляди, а в селата - 37.3 хил. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.


Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 34.0 хил. или 56.1% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 13.7 хил. или 22.6% и сградите с „Друга“ конструкция - 10.4 хил. или 17.2%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.1%, а панелните - 1.0%. В градовете 45.5% са тухлени с гредоред, а 36.9% от тухлените сгради са с бетонна плоча.


Към 31.12.2019 г. в област Добрич преобладават едноетажните жилищни сгради - 48.8 хил. или 80.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 9.3 хил. (15.3%), триетажните са 1.5 хил. (2.5%), а жилищните сгради на четири и повече етажа са 978.


Към 31.12.2019 г. жилищата в област Добрич са 102.4 хил. или с 252 жилища (0.2%) повече в сравнение с 2018 година. Преобладават жилищата с две и три стаи, с относителен дял от 68.4% от общия брой на жилищата. Относителният дял на жилищата с четири стаи е 16.8%, на едностайните жилища - 7.3%, на петстайните - 4.3%, а жилищата с шест и повече стаи са 3.2% от всички жилища в областта.


Жилищата в градовете на област Добрич са 62.1 хил. (60.6%), а в селата - 40.4 хил. (39.4%).


По местоживеене (град-село) в големината на жилищата, изразена чрез броя на стаите, се наблюдават различия, които са най-значими по отношение на едностайните жилища. В градовете на областта техният относителен дял е 9.3%, а в селата – 4.3%. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+