Европейско партньорство в устойчивото управление на културното наследство и природните богатства

Европейско партньорство в устойчивото управление на културното наследство и природните богатства
Търговско промишлена палата – Добрич, като партньор по европейския проект „CHERISH“ популяризира първото издание на информационния бюлетин за разработване на мултидисциплинарна образователна програма за валоризиране и устойчиво управление на невъзпроизводимите блага.

Изданието съдържа информация за проекта, партньорите, информация от провелата се първа работна среща и очаквани резултати от изпълнението му.


Проект „CHERISH“ обединява висококвалифицирани партньори, начело с Националния изследователски институт на Италия и 5 партньорски организации: от България, Гърция, Испания, Италия и Франция. Партньорите си сътрудничат успешно и придават европейска добавена стойност, обединявайки мултидисциплинарните постижения на различните държави от ЕС. Изпълнението на проекта е подкрепено от програма „Еразъм+“, КД 2 „Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“. Финансирането на ТПП-Добрич е в размер на 36 995 евро. Дейностите стартираха през ноември 2019 и е с продължителност 26 месеца.


Основната цел на „CHERISH“ е да разработи нови методи и средства за интегрирането на устойчивото управление на културното наследство и природните богатства в професионалното образование и обучение, както и да предостави на преподавателите от системата на професионалното образование и обучение информация, набор от инструменти и иновативна обучителна програма за валоризирането и устойчивото управление на невъзпроизводимите блага.


Иновативната образователна програма ще се състои от дидактични модули, фокусирани върху европейското културно и природно богатство, ще бъде отделено специално внимание на устойчивия туризъм. Те ще се разработят на базата на критериите от Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение и ще помогнат на учителите да повишат информираността и да разработят проактивна нагласа сред учениците за устойчивото развитие в Европа.


Фокусът при постигането на резултатите ще бъде върху опазването на европейското културно и природно богатство, ще бъде отделено специално внимание на устойчивия туризъм и на 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН.


Очаквани резултати:


· Сравнителен доклад за силните и слабите страни при опазването на културното и природно богатство и представяне на добри практики от държавите партньори;


· Въвеждащи образователни модули за устойчивото управление на невъзпроизводимите блага от екологична, социална и икономическа гледна точка;


· Образователни модули за напреднали за устойчивото управление на културно-историческото наследство и природните богатства;


· Разработване на географска информационна система;


· “CHERISH” Charter – насоки за работа и ключови фактори за успех. В процес на разработка е и уебсайт на проекта: www.cherish2020.eu  Бюлетинът може да бъде прочетен на следният линк: http://www.cci.dobrich.net/wp-content/uploads/2020/06/bulletin-cherish-bg.pdf 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+