До края на месеца собствениците на ниви казват как ще се ползват имотите

До края на месеца собствениците на ниви казват как ще се ползват имотите
Важни срокове за собствениците и ползвателите на земеделски земи

До 31 юли собствениците на земеделски земи подават в Областните служби по земеделие (ОСЗ) по местонахождение на имота декларация по образец относно формата и начина на стопанисване на имотите си. До тази дата ползвателите на земеделски земи могат да подават в ОСЗ по местонахождение на имотите заявление за участие в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ.


До 1 август пък трябва да е изготвен и обявен предварителния регистър на имотите. До пети август пък трябва със заповед на директора на ОД „Земеделие” да са определени комисиите, ръководещи сключване споразумения за ползване.


До 10 август Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.


До 15 август може да се правят промени в предварителния регистър при промяна в декларации и заявления и за отстраняване на неточности и грешки, уточняват от ОСЗ Ловеч.


Регистърът и картата за ползване са неразделна част от споразумението и разпределението, които се оповестяват за споразумение до 25 август, а за разпределение – 10 септември.


До 30 август е необходимо до се сключат споразуменията за ползване.


До 15 септември комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви, а до 1 октомври директорът на областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за разпределение на масивите.


До 10 октомври заповедта за разпределението на масивите за ползване се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната ОД“Земеделие“.


В срок до 3 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОД „Земеделие” за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи е необходимо ползвателят на земеделски земи да внесе по сметка за чужди средства на съответната ОД „Земеделие“ сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището.


След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите, както и напоителните канали, които не функционират.


След това е необходимо директорът на ОД „Земеделие“ да подаде искане до общинския съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване. Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на ОД „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите -полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването ѝ. В срок до 15 февруари платежното нареждане се представя в съответната ОСЗ.


В едномесечен срок от издаване на заповедта на кмета за предоставяне на имотите -полски пътища, ползвателите трябва да внесат по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ.


Земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+