Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ

Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ
На редовното си заседание ОбС даде съгласие Община Добрич да кандидатства с проектно предложение по конкурсна процедура на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Основната цел, заложена в процедурата, е обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици от етнически малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование в мултикултурна образователна следа. 


Община Добрич ще кандидатства с проектно предложение по Приоритет 1   „Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност“. Проектът ще включва дейности, подкрепящи въвеждането на разнообразни форми на интеркултурно образование в Детските градини № 24 и № 32; извънкласни дейности с деца  от етнически малцинства с  елементи на гражданско образование, насочени към усвояване на социални знания за откриване и култивиране на собственото „АЗ“, формиране на чувство за идентичност и национално самосъзнание и толерантно отношение към индивидуалните и културните различия с децата от посочените детски градини, които са от етнически малцинства.


Продължителността на изпълнение на дейностите е максимум 12 месеца. Бюджетът на проекта е 15 000 лв. Съфинансиране не се изисква.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+