ВАС потвърди становище на Комисията за защита на конкуренция в полза на "Добруджа билдинг" срещу решение на Община Добрич

ВАС потвърди становище на Комисията за защита на конкуренция в полза на "Добруджа билдинг" срещу решение на Община Добрич
Върховният административен съд потвърди решение на Комисията за защита на конкуренция, която се произнесе в полза на "Добруджа билдинг" ЕООД срещу решение на община Добрич.

Строителната компания от Добрич обжалва на 17 февруари 2020 г. пред КЗК решение No Р-4/07 февруари 2020 г. на кмета на Община град Добрич Йордан Йорданов за определяне на изпълнител и по двете обособени позиции на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни имонтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич по обособени позиции”, открита с Решение No Р-40 от 06.08.2019 г. на възложителя. Обособена позиция №1 се отнася за „Изпълнение на текущи ремонти на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич“, а обособена позиция №2  за „Извършване на строителни и монтажни работи при изпълнение на основни ремонти, реконструкции, укрепителни и възстановителни работи и преустройства на съществуващи сгради, обекти“.


В своето решение Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е стигнала до мотивирано заключение, че фирма "Добруджа билдинг" ЕООД неправилно е отстранена от участие по обособена позиция № 1 и по обособена позиция № 2 на обществената поръчка. Доказателствата по делото са дали основание на Комисия за защита на конкуренцията да задължи възложителят  - Община Добрич, да разгледа повторно техническото предложение на "Добруджа билдинг" ЕООД. Според Комисията неправилно са оценени техническите предложения и на спечелилите дружества по двете обособени позиции "ХАЯ-С" ООД и "Хранкотош" ЕООД, които противоречат на изискванията на самата Община.


Съгласно документацията на възложителя към обществената поръчка и критериите за възлагане „На този етап, на основание чл. 107 от ЗОП, от участие се отстраняват офертите на участниците, които съдържат в себе си записи, от които може да се заключи, че не обезпечават качественото изпълнение на поръчката, изразяващи се в: - посочване на дейности и/или методи, които си противоречат и при прилагането би било невъзможно постигането на крайния резултат; - представяне на Строителна програма, в което число и технология и етапност на изпълнение, които съдържа противоречия и/или разминавания водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности."


Решението на КЗК е обжалвано от участника "ХАЯ-С" ООД пред Върховния административен съд на Р. България. ВАС потвърждава на 28 юли 2020 г. изцяло изводите на КЗК за неправилно оценяване на техническите предложения на участниците и отхвърля жалбата на "ХАЯ-С" ООД срещу решението на КЗК. Върховният съд окончателно задължи община Добрич да преразгледа предложенията на участниците, като при това разглеждане се съобрази със задължителните мотиви в решението на КЗК, което определи решението на Община Добрич като незаконосъобразно, връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие с принципа за публичност и прозрачност и изложените в решението мотиви. Община Добрич трябва да заплати 6 180 лева за разноските по производството пред КЗК, като сумата представлява държавна такса и адвокатство възнаграждение. Оставено е без уважение искането на кмета на Община град Добрич за възлагане на направените по производството разноски. Магистратите от Върховния административен съд постановиха варненската компания „Хая-С“ да заплати и сумата от 1 680 лева, представляваща адвокатско възнаграждение за съдебното производство. 


Решението на съда е окончателно.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+