3 379 нарушения са установили от Инспекцията по труда в Добрич през първите седем месеца на годината

3 379 нарушения са установили от Инспекцията по труда в Добрич през първите седем месеца на годината
Ангел Петков - директор на ДИТ в Добрич
За седемте месеца на тази година от Дирекцията „Инспекция по труда” в Добрич са извършили 800 проверки, съобщиха за медията ни след отправено запитване.

Контролът е бил осъществен предимно в предприятия от икономически дейности, свързани с търговия, хотели и ресторанти, селско стопанство и строителство на сгради.


При проверките са установили общо 3379 нарушения, от които по спазване изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията са били 1541 броя, по закрилата на трудовите права на работниците и служителите, уредена в Кодекса на труда 1833 броя, 1 нарушение на Закона за насърчаване на заетостта и 4 по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.


По постъпили жалби срещу некоректни работодатели служителите на ДИТ – Добрич са направили 127 проверки. За отстраняване на констатираните нарушения са предприели принудителни административни мерки. Във връзка с констатираните нарушения са били съставени 315 акта за установяване на административни нарушения.


По отношение на обхвата на различните икономически дейности е налице запазване на тенденцията за обхващане на възможно най-широк кръг от предприятия от различни икономически дейности.


Ежегодната кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти се провежда и тази година. Извършват се множество нощни проверки и проверки в почивните дни. Данните от контролната дейност показват, че нарушенията по разпределението на работното време като цяло – липса на поименни графици за разпределението му в обектите на контрол и неосигурени задължителни почивки са сред основните нарушения в сезонните обекти.


При извършените проверки през 2020 година са били установени да работят 5 непълнолетни, без издадени разрешения за работа от ДИТ - Добрич.


От Дирекцията „Инспекция по труда” в Добрич уверяват, че стриктно контролират законосъобразното наемане на работа и условията на труд на непълнолетните лица. За отчетния период са дадени 196 разрешения за работа на непълнолетни лица. За наемането на непълнолетни от работодателите се изискват същите документи, каквито трябва да подготвят за всяко работно място, дори когато на него ще бъде наето пълнолетно лице. Исканията се подават в дирекцията на територията, на която е работното място, за да бъде извършена проверка за условията на труд. Когато няма пропуски в подадените документи, дирекцията издава разрешението или отказа за наемането в много кратки срокове – в рамките на 2-3 дни. От ведомството напомнят, че непълнолетните работят на намален работен ден от 7 часа. За тях е забранено полагането на нощен и извънреден труд. Ненавършилите 18 г. могат да работят от 6 ч. до 22 часа, а ненавършили 16 г. – от 6 ч. до 20 ч.  Те имат право и на удължен годишен отпуск от 26 дни.


Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейностите  „Растениевъдство“ и „Строителство“ остават приоритет за Дирекцията „Инспекция по труда” в Добрич, тъй като те са рискови по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+