Безработни и неактивни лица от Балчик повишават професионалната си квалификация по проект

Безработни и неактивни лица от Балчик повишават професионалната си квалификация по проект
Приключиха част от дейностите по проект „Обучения и устойчива заетост в Морско око-92 ЕООД чрез местни инициативи”, финансиран с 141 620,76 лв., чрез Местната инициативна група „Балчик – Генерал Тошево”.

След проведено обучение, 15 безработни и неактивни лица на възраст от 30 до 54 придобиха нова или повишиха професионалната си квалификация. Шест лица придобиха се обучиха за професия „Готвач“, четирима за „Сервитьор - барман”, пет за „Работник в заведенията за хранене и развлечения” и трима за „Хлебар - сладкар“.


Чрез проекта се осигури достъп до качествена заетост чрез последващо наемане на работа на 12 лица успешно приключили обучението, които са назначени в Морско око-92 ЕООД. За обезпечаване на работата на новосъздадените работни места е закупено и доставено ново високотехнологично оборудване и инвентар. Натрупаните по време на работния процес знания и умения ще доведат до повишаване конкурентоспособността на назначените служители, като се очаква да това да има трайно въздействие върху професионалната им реализация.


С изпълнението на проекта се цели осигуряване на заетост и създаване на възможности за трудова и социална интеграция на безработните и неактивни лица, отдалечени от пазара на труда, намаляване на безработицата в община Балчик, разкриване на работни места, подобряване на условията на живот и жизнената среда на населените места на територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево.


Успешната реализация на проект „Обучения и устойчива заетост в Морско око-92 ЕООД чрез местни инициативи” и постигнатите резултати стимулират, както новонаетите лица, така и фирмата да надградят резултатите от проекта чрез по нататъшни дейности в посока на развитие и разрастване.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+