Актуализираха бюджета и програмата за капиталови разходи на Община Добрич

Актуализираха бюджета и програмата за капиталови разходи на Община Добрич
Общинският съвет на Добрич прие предложената актуализация на бюджета на общината.

С 1 159 002 лева е намален бюджетът на Добрич за тази година. Причината е епидемичната обстановка, довела до свиване на икономическия и социален живот и до спад, както в приходната част на общинския бюджет, така и в обема на предоставяните от общината услуги. 


Предложената актуализация на разходната част на бюджета основно е в следните направления: намаление на разходите за издръжка на детските градини, съобразно периода, в който услугата не се предоставяше; намаление на разходите за осъществяване на дейности, свързани с културния календар, предвид това, че много от планираните дейности не бяха проведени; намаление на разходите за придобиване, текущ и основен ремонт на дълготрайни активи. За обектите, които вече са възложени, предложеното намаление е съобразено с достигната по-ниска договорена стойност, а предложението за отпадане на обекти е за тези, за които не са започнати процедури по възлагането или изпълнението им.


Общинският съветник Иво Пенчев попита защо до края на юни месец намалението на приходите е с около 1 600 000 лева, които налагат преработка на предвидените разходи, а с докладната записка се иска намаление на бюджета с 1 159 002 лв. и дали това ще наложи отново актуализацията му. 


Кметът Йордан Йорданов отговори, че възстановяването на дейността на различни сектори, след социалната изолация, са повлияли благорприятно на приходите в бюджета и по този начин, по думите му, общината е успяла да навакса. 


Актуализацията на бюджета беше подкрепена от 22 съветници, 11 гласуваха с „въздържал се“. 


Съветниците приеха и актуализация на Програмата за капиталови разходи. Общият размер на средствата е 60 430 811. Предложението за промяна на Програмата се налага от недостатъчния финансов ресурс на Община град Добрич да реализира предвидените в нея обекти. Изключват  се обекти, за които е невъзможно осигуряването на финансов ресурс и няма да бъдат реализирани през тази година. Извършва се преразпределение на средствата, като от реализираните икономии и от отпадналите обекти ще се дофинансират основен ремонт на пешеходен подлез при бул. „Добричка епопея“ и ул. „Независимост“ и доставката и монтаж на два броя часовници към системата на часовникова кула в  АЕМО „Стария Добрич“. Средства от краткосрочния дълг остават без промяна.


При реализацията на обект „Основен ремонт покрив и отводнителна система ДГ №18 „Дора Габе“ е била постигната икономия в размер на 22 788 лева. От реализираната икономия ще закупят две косачки с нулев радиус на завиване и фреза за дънери за нуждите на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“.


Докладната записка беше подкрепена от 31 съветници, един гласува с „въздържал се“. 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+