Община Тервел отдава под наем маломерни имоти

Община Тервел отдава под наем маломерни имоти
От Община Тервел информират, че откриват процедура за отдаване под наем на маломерни имоти без търг или конкурс за една стопанска година (2020-2021).

Лицата , които желаят да наемат маломерни имоти от ОПФ и ООФ, без търг или конкурс за една стопанска година, подават заявление по образец до кмета на Община Тервел инж. Симеон Симеонов. Право да подават заявления имат ЕФ, ЮЛ и физически лица, които нямат задължения към община Тервел.


Заявления могат да се подават всеки работен ден от 23 септември до 23 октомври в деловодството на община Тервел. 


До 30 октомври, комисия назначена със заповед на кмета на Община Тервел , ще разгледа подадените заявления и ще състави протокол за класиране на участниците за сключване на договори за наем с класираните лица по реда на постъпване на заявленията.


Заявления, които не са попълнени съгласно образеца , се оставят без разглеждане и не участват в класирането. В разпределението не могат да участват лица, които имат задължения към Община Тервел. Когато за един имот има подадени повече от едно заявление, за същия се провежда търг или конкурс по реда на глава осма от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Тервел.


Договорите за отдаване под наем на маломерни имоти се сключват за срок от 1/една/ стопанска година, като наемната цена се заплаща еднократно при сключване на договора за наем, на касата на общината или по сметка на Община Тервел. Размер на годишната наемна цена за 1 декар земя от ОПФ/ООФ е 61 лева.


За повече информация: тел:05751 2144 - И. Хамид , Т.Тодоров и в кметствата по населените места.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+