Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Добрич са Германия, Великобритания и Италия

Най-желани дестинации за емиграция от жителите на област Добрич са Германия, Великобритания и Италия
Това сочат данни на Отдел "Статистически изследвания - Добрич" към Териториалното статистическо бюро-Североизток.

През 2019 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 128 179 лица, от които 45.6% мъже и 54.4% жени. От преселващите се в рамките на страната, за свое ново местоживеене най-голям брой са избрали област София (столица) – 19 969 (15.6%). Сред тях 281 (1.4%) са от област Добрич. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област София (столица) са София - 11.1%, Благоевград - 7.2%, и Пловдив - 5.5%.


Най-малко преселили се в столицата са от областите Разград и Силистра - по 0.8%.


През 2019 г. жителите на област Добрич, сменили своето обичайно местоживеене с друго населено място в рамките на страната са 3 396 души. От тях, 1 902 лица (56.0%) са се преселили в населено място от областта. Сред тях 857 (45.1%) са мъже и 1 045 (54.9%) са жени.


В границите на областта, най-голямо териториално движение има по направлението „град - село“ (42.9%). По-малки по брой и относителен дял са миграционните потоци по направленията „село - град“ (28.4%), „село - село“ (18.9%) и „град - град“ (9.8%) (фиг.1). При преселванията в рамките на областта най-голям е броят и относителният дял на изселените и заселените от и в община Добрич- град.


Общият брой на изселените, които са напуснали областта, преселвайки се в други области на страната е 1 494. От тях 627 са избрали за ново местоживеене област Варна. Както в предходни години, така и през 2019 г. област Варна, заедно с област София (столица), са с най-големи относителни дялове в миграционния поток, насочен извън област Добрич.


Сред всички лица от област Добрич, сменили своето местоживеене през 2019 г. (в рамките на областта и в страната), с най-голям относителен дял са тези, във възрастовата група 20 - 29 години (16.3%), следвани от лицата от 30 до 39 години (12.7%) и от 10 до 19 години (12.1%).


В област Добрич броят на заселените е 3 978, а броят на изселените – 4 444.


През 2019 г. жителите на другите 27 области от страната, заселели се в област Добрич са 1 237. От тях 43.4% са от област Варна, а 13.5% - от област София (столица).


През 2019 г. лицата, които са заявили промяна на своя настоящ адрес от област Добрич в чужбина, или емигрантите, са 1 048. Най - желани дестинации за емиграция от жителите на област Добрич са Германия -209 (19.9%), Великобритания -190 (18.1%) и Италия - 144 (13.7%).


Лицата, които са сменили местоживеенето си от чужбина в област Добрич, или потокът на имигрантите, включва завърналите се български граждани, както и граждани на други държави, получили разрешение за постоянно пребиваване на територията на областта. През 2019 г. техният брой е 839.


През 2019 г. в страната 37 929 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Най-висок е делът на имигрантите от Турция (38.6%), Руската федерация (9.1%) и Германия (6.6%). В област Добрич имигрантите запазват тенденцията в страната да са от Турция -339 (40.4%), Руската федерация -133 (15.9%) и Германия - 104 (12.4%).


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+